Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδάσκοντα (Π.Δ. 407/80)

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για πρόσληψη ως διδάσκοντες με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ, για το ακαδ. έτος 2018-2019, σύμφωνα με τη συνημμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, να υποβάλουν αίτηση, στη Γραμματεία της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών από 23/01/2019 - 06/02/2019, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος