Προκήρυξη μιας (1) θέσης Άμισθου Μεταδιδακτορικού Ερευνητή στον Τομέα Τοπογραφίας της Σχολής, στην επιστημονική περιοχή «Διαχείριση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών με χρήση τεχνικών πληθοπορισμού και VGI».

Προκήρυξη μιας (1) θέσης Άμισθου Μεταδιδακτορικού Ερευνητή στον Τομέα Τοπογραφίας της Σχολής, στην επιστημονική περιοχή «Διαχείριση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών με χρήση τεχνικών πληθοπορισμού και VGI».

 

Κατάθεση αιτήσεων έως 5/1/2017