Εγγραφές Μετεγγραφομένων ακαδ. έτους 2018-2019, όλων των κατηγοριών

Εγγραφές μετεγγραφόμενων Ακ. Έτους 2018-2019

Οι δικαιούμενοι μετεγγραφής καλούνται να προσέλθουν στην Γραμματεία της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών το διάστημα:

 από Τετάρτη 21/11/2018 έως και Τρίτη 27/11/2018,

προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά, από τα οποία προκύπτει η συνδρομή των κριτηρίων της παρ. 7 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α')

Δείτε σχετικό συνημμένο έγγραφο

Σημείωση: Απαραίτητα συμπληρωματικά δικαιολογητικά που πρέπει επίσης να προσκομιστούν στη Γραμματεία της Σ.Α.Τ.Μ. είναι τα εξής:

  • Πιστοποιητικό Γέννησης
  • Απλή φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Μία φωτογραφία τύπου ταυτότητας (έγχρωμη ή ασπρόμαυρη)
  • Βεβαίωση ΑΜΚΑ
  • Απλή φωτοτυπία απολυτηρίου λυκείου

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού 11:30 με 13:00

Η εγγραφή παραγματοποιείται από τον ίδιο ή από εξουσιοδοτημένο άτομο.