Δημοσιεύσεις Μελών του Εργαστηρίου Εγγειοβελτιωτικών 'Εργων και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων

-2011-

Stamatis G.,Alexakis D., Gamvroula D., MigirosG. (2011) Groundwater quality assessment in Oropos-Kalamos basin, Attica, Greece.Environ Earth Sci, DOI 10.1007/s12665-011-0914-2

Vangelis H., Spiliotis M., Tsakiris G. (2011) Drought Severity Assessment Based on Bivariate Probability Analysis. Water Resources Management, 25(1): 357–371

(DOI: 10.1007/s11269-010-9704-y)

-2010-

Alexakis D.(2010)Diagnosis of stream sediment quality and assessment of toxic element contamination sources in East Attica, Greece. Environ Earth Sci, DOI: 10.1007/s12665-010-0807-9

Alexakis D., Tsakiris G. (2010) Drought impacts on karstic spring annual water potential. Application on Almyros (Heraklion Crete) brackish spring. Desalination and Water Treatment 16: 1-9
(
DOI no. 10.5004/dwt.2010.1065)

Christelis V.C., Mantoglou A. (2010) Stochastic simulation of seawater intrusion considering random rainfall events. Proceedings of the 6th International Symposium on Environmental Hydraulics, Athens, Greece, 23-25 June 2010

Kourakos G., Mantoglou A. (2010) Simulation and Multi-Objective Management of Coastal Aquifers in Semi-Arid Regions, Water Resources Management (Online First), DOI: 10.1007/s11269-010-9677-x

Kourakos G., Mantoglou A. (2010) Inverse Groundwater Modeling based on B-Spline Parameterization and Model Optimization, Proceedings of the XVIII Conference on Computational Methods in Water Resources (CMWR 2010),Barcelona, Spain, 21-24 June 2010

Tsakiris G. (2010) Towards an adaptive preparedness framework for facing drought and water shortage. Proceedings of the Second International Conference on Drought Management “Economics of Drought and Drought Preparedness in a Climate Change Context”, Istanbul, Turkey, 4 – 6 March 2010

Tsakiris G., Tigkas D., Vangelis H. (2010) Proactive Management of Water Systems to Face Drought and Water Scarcity in Islands and Coastal Areas of the Mediterranean (PRODIM)". Proceedings of the Second International Conference on Drought Management “Economics of Drought and Drought Preparedness in a Climate Change Context”, Istanbul, Turkey, 4 – 6 March 2010

Tsakiris G., Vangelis H., Tigkas D. (2010) Assessing Water Systems Vulnerability to Multi-year Droughts. European Water, 29: 21-29.

Tsakiris G., Vangelis H., Tigkas D. (2010) Drought impacts on yield potential in rainfed agriculture. Proceedings of the Second International Conference on Drought Management “Economics of Drought and Drought Preparedness in a Climate Change Context”, Istanbul, Turkey, 4 – 6 March 2010

-2009-

Kopsiaftis G., Mantoglou A., Giannoulopoulos P. (2009) Variable density coastal aquifer models with application to an aquifer on Thira Island. Desalination, 237(1-3): 65-80

Kourakos G., Mantoglou A. (2009) Multi-objective management of coastal aquifers in semi-arid regions under drought conditions. Proceedings of EWRA 7th International Conference “Water Resources Conservancy and Risk Reduction Under Climatic Instability”, Limassol (Cyprus), 25-27 June 2009, pp. 645-653

Kourakos G., Mantoglou A. (2009) Pumping optimization of coastal aquifers based on evolutionary algorithms and surrogate modular neural network models. Advances in Water Resources. 32(4): 507-521

Nalbantis I., Tsakiris G. (2009) Assessment of Hydrological Drought Revisited. Water Resources Management, 23(5): 881-897

Pangalou D., Tigkas D., Vangelis H., Tsakiris G., Nanou-Giannarou A. (2009) Drought Severity Thresholds and Drought Management in Greece. In: A. Iglesias et al. (Eds) Coping with drought risk in Agriculture and Water Supply Systems,Advances in Natural and Technological Hazards Research 26, Springer Science + Business Media B.V., The Netherlands, pp.245-258

Pistrika A. (2009) Flood damage estimation based on flood simulation scenarios and a GIS platform. Proceedings of EWRA 7th International Conference “Water Resources Conservancy and Risk Reduction Under Climatic Instability”, Limassol (Cyprus), 25-27 June 2009, pp. 419-427

Tsakiris G. (2009) A Paradigm for Applying Risk and Hazard Concepts in Proactive Planning. In: A. Iglesias et al. (Eds) Coping with drought risk in Agriculture and Water Supply Systems,Advances in Natural and Technological Hazards Research 26, Springer Science + Business Media B.V., The Netherlands, pp.83-93

Tsakiris G., Nalbantis I., Pistrika A. (2009) Critical Technical Issues on the EU Flood Directive. European Water, 25/26: 39-51

Tsakiris G., Pangalou D. (2009) Drought characterization in the Mediterranean. In: A. Iglesias et al. (Eds) Coping with drought risk in Agriculture and Water Supply Systems,Advances in Natural and Technological Hazards Research 26, Springer Science + Business Media B.V., The Netherlands, pp.69-81

Tsakiris G., Spiliotis M., Paritsis S., Alexakis D. (2009) Assessing the water potential of karstic saline springs by applying a fuzzy approach: The case of Almyros (Heraclion-Crete). Desalination 237, pp. 54-64

Tsakiris G., Spiliotis M. (2009) A multicriteria preparedness planning for facing water scarsity. Proceedings of EWRA 7th International Conference “Water Resources Conservancy and Risk Reduction Under Climatic Instability”, Limassol (Cyprus), 25-27 June 2009, pp. 471-478

Tsakiris G., Vangelis H., Tigkas D. (2009) Assessment of water systems vulnerability to drought. Proceedings of EWRA 7th International Conference “Water Resources Conservancy and Risk Reduction Under Climatic Instability”, Limassol (Cyprus), 25-27 June 2009, pp. 333-340

Γιακουμάκης Σ., Στεφανής Γ. (2009) «Προσδιορισμός Καμπυλών h(θ) Εδαφικών Δειγμάτων σε συσκευές Sandbox»,Πρακτικά 11ου Εθνικού Συνεδρίου Ε.Υ.Ε.- 7ου Ε.Ε.Δ.Υ.Π., Βόλος, 27-30/5/2009

Τσακίρης Γ., Βαγγέλης Χ., Τίγκας Δ., Παγκάλου Δ. (2009) «Μονοδιάστατη Προσομοίωση της Ξηρασίας στην Ανατολική Ελλάδα», Πρακτικά Κοινού Συνεδρίου ΕΥΕ & ΕΕΔΥΠ «Ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων σε συνθήκες κλιματικών αλλαγών», Βόλος, 27 – 30 Μαΐου 2009, σ. 187-194

-2008-

Giakoumakis S. (2008)Rainwater Harvesting in Arid & Semi-Arid Regions. Proceedings of International Symposium “Water Shortage Management”, Athens (Greece), 20 June 2008, pp. 159-165

Giakoumakis S. (2008) Effets de la sécheresse météorologique à la région Cévennes-Vivarais, Rapport de travail, Athènes, 2008

(έκθεση πεπραγμένων κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής αδείας 2ου εξαμήνου 2007 και συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο της Grenoble, 162 σελ.)

Kopsiaftis G., Mantoglou A. (2008) Numerical Simulation of a Coastal Aquifer in Rhodes Island. Proceedings of 20th Salt Water Intrusion Meeting, 23 - 27 June 2008, Florida (USA), pp. 128-131

Kopsiaftis G., Christelis V., Mantoglou A. (2008) Coastal aquifer response in drought scenarios. Proceedings of International Symposium “Water Shortage Management”, Athens (Greece), 20 June 2008, pp. 181-191

Kopsiaftis G., Christelis V., Mantoglou A. (2008) Coastal aquifer response in drought scenarios. European Water, 23/24: 99-110

Kourakos G., Mantoglou A. (2008) Remediation of Heterogeneous Aquifers based on Multi-objective Optimization and Adaptive Determination of Critical Realization. Water Resources Research, 44, W12408, DOI:10.1029/2008WR007108

Mitsiani C., Tsakiris G. (2008) Adaptive management through SWOT analysis in transboundary river basins. Proceedings of IV International Symposium on Transboundary Waters Management, 15 - 18 October 2008, Thessaloniki (Greece),(electronic format)

Nalbantis I. (2008) Drought and Streamflow. Proceedings of International Symposium “Water Shortage Management”, Athens (Greece), 20 June 2008, pp. 53-64

Nalbantis I. (2008) Drought and Streamflow. European Water, 23/24: 65-76

Tigkas D. (2008) Drought identification in Greek regions. Proceedings of International Symposium “Water Shortage Management”, Athens (Greece), 20 June 2008, pp. 121-131

Tigkas D. (2008) Drought Characterisation and Monitoring in Regions of Greece. European Water, 23/24: 29-39

Tigkas D., Vangelis H., Pangalou D., Tsakiris G. (2008) Drought Identification & Characterisation. Case study in Greek Regions. In Tsakiris G. (ed.) Proactive Management of Water Systems to Face Drought and Water Scarcity in Islands and Coastal Areas of the Mediterranean. CANAH-NTUA, Athens, Greece, pp. 59-76

Tsakiris G. (2008) Drought induced water shortage management: an overview. Proceedings of International Symposium “Water Shortage Management”, Athens (Greece), 20 June 2008, pp. 7-20

Tsakiris G. (2008) Uni-dimensional Analysis of Droughts for Management Decisions. Proceedings of International Symposium “Water Shortage Management”, Athens (Greece), 20 June 2008, pp. 45-52

Tsakiris G. (2008) Uni-dimensional Analysis of Droughts for Management Decisions. European Water, 23/24: 3-11

Tsakiris G., PistrikaA., IoannidisCh., SoileS., GeorgopoulosΑ. (2008) Development of an Information System for flood management of archaeological sites. Proceedings of Sixth International Conference on Science and Technology in Archaeology and Conservation, "Documentation and Risk Management of Cultural Sites". Rome (Italy), 08-14 December 2008.

Tsakiris G., Nalbantis I., Pangalou D., Tigkas D., Vangelis H. (2008) Drought meteorological monitoring network design for the Reconnaissance Drought Index (RDI). Proceedings of the 1st International Conference “Drought management: Scientific and technological innovations” (Option Méditerranéennes, Series A, No. 80), Zaragoza (Spain), 12 - 14 June 2008, pp. 57-62

Vangelis H., Pangalou D. (2008) Designing a Preparedness Plan: Public Participation and Institutional Capacity. Proceedings of International Symposium “Water Shortage Management”, Athens (Greece), 20 June 2008, pp. 83-98

Πιστρίκα Αιμ., Τσακίρης Γ. (2008) Υποθετική θραύση φράγματος. Εκτίμηση Απωλειών ζωής. Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μεγάλων Φραγμάτων – Με διεθνή Συμμετοχή. CIGB-ICOLD. Λάρισα, 13-15 Nοεμβρίου 2008.

-2007-

KopsiaftisG., MantoglouA., GiannoulopoulosP. (2007) ModelingaCoastalAquiferintheIslandofThirausingThree-Dimensional Variable Density Models. Proceedings of EWRA Symposium “Water Resources Management: New Approaches and Technologies”, Chania (Greece), 14 – 16 June 2007, pp. 149-156

Laoupi A., Tsakiris G., (2007) Assessing Vulnerability in Cultural Landscapes. Proceedings of EWRA Symposium “Water Resources Management: New Approaches and Technologies”, Chania (Greece), 14 – 16 June 2007, pp. 149-156

Mantoglou A., Kourakos G. (2007) Optimal groundwater remediation under uncertainty using multi-objective optimization. Water Resources Management 21 (5) pp. 835-847

Pistrika A., Tsakiris G. (2007) Flood Risk Assessment: A Methodological Framework. Proceedings of EWRA Symposium “Water Resources Management: New Approaches and Technologies”, Chania (Greece), 14 – 16 June 2007, pp. 13-22

Spiliotis M., Tsakiris G. (2007) Minimum cost irrigation network design using interactive fuzzy integer programming. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, ASCE, 133 (3), pp. 242-248

Tsakiris G. (2007) Practical Application of Risk and Hazard Concepts in Proactive Planning. European Water, 19/20: 47-56

Tsakiris G. (2007) A paradigm for applying risk and hazard concepts in proactive planning: Application to rainfed agricolture in Greece. In: A. Iglesias, M. Moneo, A. Lopez-Francos (Eds) Drought Management Guidelines Technical Annex, CIHEAM/EC MEDAWater, Zaragoza, pp. 297-304

Tsakiris G., Cancelliere A., Tigkas D., Vangelis H., Pangalou D., Bonaccorso B., Moneo M., Nicolosi V. (2007) Tools and Models. In: A. Iglesias, M. Moneo, A. Lopez-Francos (Eds) Drought Management Guidelines Technical Annex, CIHEAM/EC MEDAWater, Zaragoza, pp. 135-164

Tsakiris G., Loukas A., Pangalou D., Vangelis H., Tigkas D., Rossi G. and Cancelliere A., (2007) Drought Characterization. In: A. Iglesias, M. Moneo, A. Lopez-Francos (Eds) Drought Management Guidelines Technical Annex, CIHEAM/EC MEDAWater, Zaragoza, pp. 85-102

Tsakiris G., Pangalou D., Tigkas D. and Vangelis H. (2007) Assessing the Areal Extent of Drought. Proceedings of EWRA Symposium “Water Resources Management: New Approaches and Technologies”, Chania (Greece), 14 – 16 June 2007, pp. 59-66

Tsakiris G., Pangalou D. and Vangelis H. (2007) Regional Drought Assessment Based on the ReconnaissanceDrought Index (RDI), Water Resources Management 21 (5) pp. 821-833

Tsakiris G., Spiliotis M., Paritsis S. (2007) Assessing the Water Potential of Karstic Saline Springs: The Case of Almyros (Herakleion – Crete). Proceedings of EWRA Symposium “Water Resources Management: New Approaches and Technologies”, Chania (Greece), 14 – 16 June 2007, pp. 185-194

Tsakiris G., Tigkas D., Vangelis H., Pangalou D. (2007) Application of the drought management guidelines in Greece. In: A. Iglesias, M. Moneo, A. Lopez-Francos (Eds) Drought Management Guidelines Technical Annex, CIHEAM/EC MEDAWater, Zaragoza, pp. 245-295

Tsakiris G., Tigkas D. (2007) Drought Risk in Agriculture in Mediterranean Regions - Case Study: Eastern Crete. In: G. Rossi, T. Vega and B. Bonaccorso (Eds) Methods and tools for drought analysis and management, Springer, The Netherlands, pp. 399-414

Tsakiris G., Tigkas D., Vangelis H., Pangalou D. (2007) Regional drought identification and assessment. Case Study in Crete. In: G. Rossi, T. Vega and B. Bonaccorso (Eds) Methods and tools for drought analysis and management, Springer, The Netherlands, pp. 169-191

Κοψιαύτη M., Γιακουμάκης Σ. (2007) Διερεύνηση Λύσεων για την Αντιπλημμυρική Προστασία της Λεκάνης Απορροής του Ρέματος της Ραφήνας. Πρακτικά 6ου Εθνικού Συνεδρίου της ΕΕΔΥΠ «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων με βάση τη Λεκάνη Απορροής», Χανιά, 14 – 16 Ιουνίου 2007, σ. 119–126

Τσακίρης Γ., Τίγκας Δ. (2007) Αδρομερής εκτίμηση επιπτώσεων της ξηρασίας στη γεωργία με χρήση του δείκτη ξηρασίας RDI. Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ε.Γ.Μ.Ε. «Η συμβολή των Γεωργικών Μηχανικών σε μια ανταγωνιστική γεωργία», Κατσούλας Ν. (εκδ.),Λάρισα 18 - 20 Οκτωβρίου 2007, σ. 353-360

Τσακίρης Γ., Τίγκας Δ., Βαγγέλης Χ. (2007) Επιπτώσεις της Ξηρασίας και των Κλιματικών Αλλαγών στο Επιφανειακό Δυναμικό Παράκτιων Λεκανών Απορροής στη Β. Πελοπόννησο. Πρακτικά 6ου Εθνικού Συνεδρίου της ΕΕΔΥΠ «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων με βάση τη Λεκάνη Απορροής», Χανιά, 14 – 16 Ιουνίου 2007, σ. 161-169

-2006-

Nalbantis I., Tsakiris G., La Loggia G., Noto L.V., Viola F., Iiritano G., Caloiero T. (2006) Meteorological Monitoring Networks. In: G. La Loggia, L.V. Noto, F. Viola, G. Monacelli and T. Vega (Eds) Acquisition and Processing of hydrometeorological data for drought monitoring and management, Volume I: Designh, organization and management of a hydrometeorological network under quality criteria, Project SEDEMED II, Palermo (Sicily), pp. 29-56

Nalbantis I., Tsakiris G. (2006) Case Study: Selection of a drought monitoring network in Crete Region.In: G. La Loggia, L.V. Noto, F. Viola, G. Monacelli and T. Vega (Eds) Acquisition and Processing of hydrometeorological data for drought monitoring and management, Volume I - Appendix: Designh, organization and management of a hydrometeorological network under quality criteria, Project SEDEMED II, Palermo (Sicily), pp. 1-5

Tsakiris G., Spiliotis M. (2006) Cropping pattern planning under water supply from multiple sources. Irrigation and Drainage Systems 20(1)pp. 57-68

Tsakiris G., Tigkas D. (2006) Drought risk in agriculture in Mediterranean regions – Case Study: Eastern Crete. In: G. Rossi, B. Bonaccorso and T. Vega (Eds) Acquisition and Processing of hydrometeorological data for drought monitoring and management, Volume II: Drought analysis methodologies, Project SEDEMED II, Palermo (Sicily), pp. 469-486

Tsakiris G., Tigkas D., Spiliotis M. (2006) Assessment of interconnection between two adjacent watersheds using deterministic and fuzzy approaches. European Water, 15/16: 15-22

Tsakiris G., Tigkas D., Vangelis H., Pangalou D. (2006) Regional drought identification and assessment – Case Study in Crete. In: G. Rossi, B. Bonaccorso and T. Vega (Eds) Acquisition and Processing of hydrometeorological data for drought monitoring and management, Volume II: Drought analysis methodologies, Project SEDEMED II, Palermo (Sicily), pp. 215-239

Tigkas D., Tsakiris G. (2006) Medbasin II: an integrated rainfall-runoff software package for watershed management. EGU General Assembly, Vienna (Austria), 02-07 April 2006, A0132; EGU06-A-00742; HS10-1MO2P-0132

Γκότσης Δ., Γιακουμάκης Σ. (2006) «Επικαιροποίηση μεγεθών σχεδιασμού αρδευτικού αλφειού Ηλείας», 100 Συνέδριο Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης, Ξάνθη, 13 –16 Δεκεμβρίου 2006

Σπηλιώτης Μ., Τσακίρης Γ. (2006) Σχεδιασμός αρδευτικού δικτύου υπό πίεση με τη χρήση του ασαφούς ακέραιου προγραμματισμού. 100 Συνέδριο Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης, Ξάνθη, 13 –16 Δεκεμβρίου 2006, pp. 793-800

-2005-

Giakoumakis S., Dercas N., Karantounias G. (2005) Validation of a simple water balance model in Pinios river basin (Peloponnese, Greece). EWRA 6th International Conference “Sharing a common vision for our water resources”, Menton (France), 7 – 10 September 2005 (electronic format)

Giakoumakis S. (2005) Sediment transport from river basins of North Peloponnese.In: Η. Vangelis and D. Tigkas (Eds) Assessment of Hazards in Corinthian Gulf, CANAH Publications, Athens, pp. 49-57

Mantoglou A. (2005) On optimal model complexity in inverse modeling of heterogeneous aquifers. Journal of Hydraulic Research 43 (5) pp. 574-583

Mantoglou A., Kourakos G. (2005) Optimal groundwater remediation under uncertainty using multi-objective optimization. EWRA 6th International Conference “Sharing a common vision for our water resources”, Menton (France), 7 – 10 September 2005 (electronic format)

Maragoudaki R., Tsakiris G. (2005) Flood Mitigation Planning using Promethee. European Water, 9/10: 51-58

Tsakiris G. & Pangalou D. (2005) Drought assessment: comparing RDI with SPI and deciles. EWRA 6th International Conference “Sharing a common vision for our water resources”, Menton (France), 7 – 10 September 2005 (electronic format)

Tsakiris G., Spiliotis M., Tigkas D, (2005) Assessment of karstic interconnection between two adjacent watersheds using deterministic and fuzzy approaches. EWRA 6th International Conference “Sharing a common vision for our water resources”, Menton (France), 7 – 10 September 2005 (electronic format)

Tsakiris G., Todorovic B., Vangelis H. (2005) NAIAS - time integration of water development projects in strategic management. EWRA 6th International Conference “Sharing a common vision for our water resources”, Menton (France), 7 – 10 September 2005 (electronic format)

Tsakiris G., Vangelis H. (2005) Establishing a drought index incorporating evapotranspiration. European Water, 9/10: 3-11

Tsakiris G., Tigkas D., Vangelis H., Sioras P., (2005). Surface water potential and impacts from climate instability and change. In: Η. Vangelis and D. Tigkas (Eds) Assessment of Hazards in Corinthian Gulf, CANAH Publications, Athens, pp. 1-27

Γιακουμάκης Σ. (2005) Μεταφορά φερτών υλικών από λεκάνες της βόρειας Πελοποννήσου στον Κορινθιακό. Πρακτικά Ημερίδας: «Εκτίμηση κινδύνων στον Κορινθιακό», Δερβένι Κορινθίας, 18 Δεκεμβρίου 2005, σ.59-68 .

Γιακουμάκης Σ., Γεωργιάδου Κ. (2005) Πλημμυρικά μεγέθη σε λεκάνες απορροής της Ν. Άνδρου με σημαντικούς οικισμούς. 5oΕθνικό Συνέδριο της ΕΕΔΥΠ «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων με βάση τη λεκάνη απορροής», Ξάνθη, 6 - 9 Απριλίου 2005,pp. 147-152

Καπνιάζης Γ., Κούρου Β. (2005) Πρόταση πλαισίου αξιολόγησης αρδευτικών δικτύων. 5o Εθνικό Συνέδριο της ΕΕΔΥΠ «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων με βάση τη λεκάνη απορροής», Ξάνθη, 6 - 9 Απριλίου 2005,pp. 407-412

Μαραγκουδάκη Ρ., Τσακίρης Γ. (2005) Επίδραση της αστικοποίησης στα χαρακτηριστικά της πλημμύρας. 5o Εθνικό Συνέδριο της ΕΕΔΥΠ «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων με βάση τη λεκάνη απορροής», Ξάνθη, 6 - 9 Απριλίου 2005,pp. 193-199

Σπηλιώτης Μ., Τσακίρης Γ. (2005) Ορθολογικός προγραμματισμός ελλειμματικών αρδεύσεων με την χρήση της ασαφούς λογικής. 5oΕθνικό Συνέδριο της ΕΕΔΥΠ «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων με βάση τη λεκάνη απορροής», Ξάνθη, 6 - 9 Απριλίου 2005,pp. 413-420

Τίγκας Δ., Παγκάλου Δ., Βαγγέλης Χ., Τσακίρης Γ. (2005) Προσδιορισμός σεναρίων ξηρασίας στη λεκάνη του Νέστου με εφαρμογή του νέου δείκτη ξηρασίας RDI. 5o Εθνικό Συνέδριο της ΕΕΔΥΠ «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων με βάση τη λεκάνη απορροής», Ξάνθη, 6 - 9 Απριλίου 2005,pp. 487-492

Τσακίρης Γ., Τίγκας Δ., Βαγγέλης Χ., Σιώρας Π. (2005) Επιφανειακό υδατικό δυναμικό και επιπτώσεις από σενάρια διακύμανσης και αλλαγών στο κλίμα. Πρακτικά Συμποσίου CadSeaLand«Εκτίμηση Κινδύνων στον Κορινθιακό», Δερβένι Κορινθίας, 18 Δεκεμβρίου 2005, σ. 1-28

-2004-

Mantoglou A., Papantoniou M. (2004) Optimal design of pumping networks in coastal aquifers using evolutionary algorithms. Proceedings ofEWRA Symposium on Water resources Management: Risks and Challenges on the 21st Century – Izmir (Turkey), 2 – 4 September 2004, pp. 783-793

Mantoglou A., Papantoniou M., Giannoulopoulos P. (2004) Management of coastal aquifers based on nonlinear optimization and evolutionary algorithms, Journal of Hydrology, 297 pp. 209-228.

Tigkas D., Tsakiris G. (2004) Medbasin: A Mediterranean rainfall-runoff software package. European Water, 5/6: 3-11

Tsakiris G., Spiliotis M. (2004) Fuzzy linear programming for problems of water allocation under uncertainty. European Water, 7/8: 25-37

Tsakiris G., Spiliotis M. (2004) Multicriteria ranking of water development scenario using a fuzzy rule based system. Proceedings of EWRA Symposium on Water resources Management: Risks and Challenges on the 21st Century – Izmir (Turkey), 2 – 4 September 2004, pp. 825-834

Tsakiris G., Tigkas D., Pangalou D. (2004) OntheassessmentofclimaticanddroughtscenariosonrunoffinMediterraneanislandriverbasins. Proceedings of EWRA Symposium on Water resources Management: Risks and Challenges on the 21st Century – Izmir (Turkey), 2 – 4 September 2004, pp. 627-637

Tsakiris G., Vangelis H. (2004) Towards a Drought Watch System based on spatial SPI. Water Resources Management 18 (1) pp. 1-12

-2003-

Mantoglou A. (2003) Pumping management of coastal aquifers using analytical models of saltwater intrusion. Water Resources Research 39 (12) pp. SBH51-SBH512

Mantoglou A. (2003) Estimation of heterogeneous aquifer parameters from piezometric data using ridge functions and neural networks. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment 17 (5) pp. 339-352

-2002-

Giakoumakis S., Kanaris G. (2002) Estimating the water yield of surface storage systems: Application to Aposelemis river basin. Proceedings of EWRA 5th International Conference “Water Resources Management in the Era of Transition”, Athens (Greece), 4 – 8 September 2002, pp. 546-557

Mantoglou A. (2002) Calibration of aquifer models using neural network parameterization with a simple regularization. IAHS-AISH Publication 277, pp. 219-226

Mantoglou A. (2002) Inverse modeling of heterogeneous aquifers based on parameterization with spatial interpolation. Acta Universitatis Carolinae, Geologica 46 (2-3) pp. 247-252

Mantoglou A. (2002) Parameter estimation of aquifer models using neural networks and comparison to spatial interpolation. Acta Universitatis Carolinae, Geologica 46 (2-3) pp. 190-194

Mantoglou A., Kourakos G. (2002) Modeling the rainfall-runoff process using neural networks with emphasis on optimization of network configuration using genetic algorithms. Proceedings of EWRA 5th International Conference “Water Resources Management in the Era of Transition”, Athens (Greece), 4 – 8 September 2002, pp. 229-242

Tsakiris G., Spiliotis M. (2002) Water allocation based on fuzzy objective function and fuzzy constraints. Proceedings of EWRA 5th International Conference “Water Resources Management in the Era of Transition”, Athens (Greece), 4 – 8 September 2002, pp. 252-267

Tsakiris G., Todorovic B., Vangelis H. (2002) Naias – A practical multi-criteria tool for strategic water system management. Proceedings of EWRA 5th International Conference “Water Resources Management in the Era of Transition”, Athens (Greece), 4 – 8 September 2002, pp. 320-329