Σκοπός και Αντικείμενο του Εργαστηρίου Χαρτογραφίας

Το εκπαιδευτικό και ερευνητικό αντικείμενο του Εργαστηρίου Χαρτογραφίας, καλύπτει το πλήρες φάσμα των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη Χαρτογραφία: συλλογή, επεξεργασία και απόδοση χαρτογραφικών δεδομένων, προβολικοί μετασχηματισμοί, σύνθεση χαρτών διαφόρων κατηγοριών, χαρτογραφικός συμβολισμός, χαρτογραφική γενίκευση και άλλα συναφή αντικείμενα.

Έχει την ευθύνη και την υποστήριξη της διδασκαλίας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων, που καλύπτουν τα γνωστικά αντικείμενα της Γενικής, της Αναλυτικής, της Θεματικής και της Ψηφιακής Χαρτογραφίας καθώς και της Γεωπληροφορικής.

Ενδεικτικά ερευνητικά αντικείμενα: