Προσωπικό Κέντρου Δορυφόρων Διονύσου

Διευθύντρια :
Καθηγήτρια Μ. Τσακίρη, Τηλ: 2735

Μέλη Δ.Ε.Π. :
· Κορακίτης, Ρ., Καθ.  Τηλ: 2723

Μέλη Ε.ΔΙ.Π:
· Ζησόπουλος, Α.       Τηλ: 2753
· Καραμάνου, Α. Δρ.  Τηλ: 2657
· Μανουσάκης, Γ. Δρ. Τηλ: 2693
· Μαρίνου, Α. Δρ.       Τηλ: 2667

 

Μέλη Ε.ΤΕ.Π. :
· Γαλάνης, Ι.          Τηλ: 2665
· Ζαχαρής, Ε. ΥΔ.   Τηλ: 2754
· Ραπτάκης, Κ. ΥΔ.  Τηλ: 3932