Λοιπές δραστηριότητες του Εργαστηρίου Γενικής Γεωδαισίας

Συνεργασία

Τα μέλη του Εργαστηρίου Γενικής Γεωδαισίας έχουν αναπτύξει συνεργασία με δημόσιες υπηρεσίες, την βιομηχανία, και άλλους κοινωνικούς, επιστημονικούς και παραγωγικούς φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, για τη μελέτη θεμάτων συναφών με τα επιστημονικά πεδία της Γεωδαισίας και των εφαρμογών τους. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω φορείς συνεργασίας.

Επίσης το Εργαστήριο έχει την ευθύνη μαζί με άλλα Εργαστήρια της Σ.Α.Τ.Μ. για την ίδρυση και λειτουργία του Μετρολογικού Κέντρου της Σ.Α.Τ.Μ. για την πιστοποίηση γεωδαιτικών και φωτογραμμετρικών οργάνων.

 

1. Ελληνικοί Φορείς

Πανεπιστήμια

Δημόσιοι Φορείς και Οργανισμοί

Βιομηχανία

  • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.

2. Διεθνείς Φορείς

Πανεπιστήμια

Οργανισμοί

Βιομηχανία