Διδακτορικές διατριβές στο Εργαστήριο Γενικής Γεωδαισίας

Τα Μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου Γενικής Γεωδαισίας επιβλέπουν έναν αριθμό υποψηφίων Διδακτόρων ενώ αρκετά μέλη του Εργαστηρίου έχουν ήδη ολοκληρώσει με επιτυχία την διδακτορική τους έρευνα.

 

Εκπονηθείσες Διδακτορικές Διατριβές


Νικολίτσας Κ. : Μετρολογία, 2015 (Τριμελής Επιτροπή: Μπαλοδήμος Δ., Λάμπρου Ε., Πανταζής Γ.)


Αραμπατζή Ο. : Διερεύνηση των μεθοδολογιών προσδιορισμού κατακόρυφης θέσης σημείου σε έργα μηχανικού - Εφαρμόγές στον ελλαδικό χώρο, 2007 (Μπαλοδήμος Δ.Δ. , Αγατζά Μπαλοδήμου Α.-Μ., Μητσακάκη Χ.)

Λάμπρου Ε. : Ανάπτυξη μεθοδολογίας αστρογεωδαιτικών προσδιορισμών με ψηφιακά γεωδαιτικά όργανα, 2003 (Μπαλοδήμος Δ., Κορακίτης Ρ., Παραδείσης Δ.)

Πανταζής Γ. : Διερεύνηση του προσανατολισμού μνημείων με γεωδαιτικές και αστρονομικές μεθόδους- Εφαρμογή στα Μετέωρα, 2003 (Mπαλοδήμος Δ.Δ., Κορακίτης Ρ. , Παπαθανασίου Μ.)

Τελειώνη Ε. : Διερεύνηση εξέλιξης εδαφικών καθιζήσεων με κινηματικά μοντέλα , 2003 (Μπαλοδήμος Δ.Δ., Παπαζήση Κ. , Σταθάς Δ.)

Γεωργόπουλος Γ. : Σχεδιασμός - Ανάπτυξη Πεδίων Γεωμετρικού Ελέγχου Κατασκευών με έμφαση στις Προκατασκευές, 2002 (Μπαλοδήμος Δ.Δ., Μπαλοδήμου Α. ,Τσουκαντάς Σ.)

 

Υπό Εκπόνηση

 

 Περάκης Χ. :Ανάπτυξη αλγορίθμων εντοπισμού σε κλειστούς/ υβριδικούς χώρους με χρήση ετερογενών γεωδαιτικών δεδομένων, 2014 - σήμερα (Γκίκας Β. , Σταθάς Δ.,  Δανέζης Χ.)

Μπίμης Α. : Ανάπτυξη συστήματος καταγραφής και μεθοδολογιών με το συνδυασμό γεωδαιτικών και άλλων μετρητικών δεδομένων και στόχο τη βελτίωση των αθλητικών επιδόσεων, 2010-σήμερα (Γκίκας Β.,Παραδείσης Δ.,Σταθάς Δ.)

Πηνιώτης Γ. : Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση κατολισθήσεων, 2002 - σήμερα (Σταθάς Δ., Τσακίρη Μ. , Γκίκας Β.)

Τσίνη Δ. : Παράγοντες που επιδρούν στις συνορθώσεις γεωδαιτικών δικτύων περιορισμένου πεδίου, 2002 - σήμερα (Μπαλοδήμου Α.-Μ., Μπαλοδήμος Δ.Δ., Σταθάς Δ.)

Τσίνης Δ. : Προσδιορισμός του γεωειδούς σε σεισμικά ευαισθητες περιοχές του ελληνικού χώρου, 2002 - σήμερα (Μπαλοδήμος Δ.Δ., Παραδείσης Δ., Παπαζήση Κ.)