Μεταπτυχιακές Εργασίες στο Εργαστήριο Γενικής Γεωδαισίας

Το Εργαστήριο Γενικής Γεωδαισίας αναλαμβάνει και συμμετέχει στην επίβλεψη μεταπτυχιακών εργασιών των φοιτητών του Δ.Π Μ.Σ.

Οι πρόσφατες εργασίες του Εργαστηρίου δίνονται στον παρακάτω πίνακα.

ΘΕΜΑ ΕΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
Η Χρήση των Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων στην Επιστήμη της Γεωδαισίας με Έμφαση στην Πρόβλεψη Κατακόρυφων Μετακινήσεων 2011-2012 Αλεβιζάκου Ε. Πανταζής Γ.
Αξιολόγηση της λειτουργίας αυτόματης αναγνώρισης στόχου (ATR) των σύγχρονων ολοκληρωμένων γεωδαιτικών σταθμών. 2011 Καραγιώργου Μ. Λάμπρου Ε.
Δημιουργία τοπικού χάρτη της αποχής του γεωειδούς, στην περιοχή του Κορινθιακού Κόλπου. Αξιολόγηση της προσαρμογής του Παγκόσμιου Γεωδυναμικού Μοντέλου EGM08 2011 Μπαράκου Α. Λάμπρου Ε.
Αξιολόγηση του αμφίδρομου μετασχηματισμού των συντεταγμένων μεταξύ του ΕΓΣΑ87 και του ΗTRS07 του HEPOS. Εφαρμογή στο νοτιοανατολικό τμήμα του Κορινθιακού κόλπου. 2010 Παπανικολάου Θ. Λάμπρου Ε.
Αξιολόγηση της αβεβαιότητας προσδιορισμού θέσης με χρήση των μόνιμων σταθμών αναφοράς 2009-2010 Μητροπούλου B. Πανταζής Γ
Αξιολόγηση του αμφίδρομου μετασχηματισμού των συντεταγμένων μεταξύ του ΗTRS07 και του ΕΓΣΑ87. Εφαρμογή στο βορειοανατολικό τμήμα του Κορινθιακού κόλπου. 2009-2010 Μπισμπιλής K. Πανταζής Γ
Ολοκληρωμένα Συστήματα Εντοπισμού GNSS/INS: Εφαρμογή στα Οδικά Τμήματα Ελευσίνα – Κόρινθος και Υλίκη – Λογγός 2009 Μιμίδου Α. Γκίκας Β
Αξιολόγηση Επίγειου Συστήματος Δυσδιάστατου Σαρωτή Laser (2D-LS) σε Κινηματικές Εφαρμογές 2008 Κοσμάς Χ. Γκίκας Β
Ελεγχος της ακρίβειας μέτρησης του μήκους χωρίς τη χρήση ανακλαστήρα με γεωδαιτικούς σταθμούς  2008 Μαυράκης Σ. Λάμπρου Ε.
Προσδιορισμός της θέσης απρόσιτων σημείων στον τρισδιάστατο χώρο με χρήση της λειτουργίας Reflectorless των ολοκληρωμένων γεωδαιτικών σταθμών 2007- 2008 Ηλιοδρομίτης Α. Πανταζής Γ.
Ακριβής Προσδιορισμός Κινηματικών Χαρακτηριστικών Σκαφών Κωπηλασίας με Μεθόδους Δορυφορικού (GPS) και Αδρανειακού (INS) Εντοπισμού 2007 Φωτιάδης Μ. Γκίκας Β
Ανάπτυξη γεωδαιτικής μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό γεωμετρικών χαρακτηριστικών σιδηροδρομικής γραμμής 2004- 2005 Δασκαλάκης Σ. Γκίκας Β.
Συγκριτική ανάλυση μετρήσεων θέσης και ταχυτήτων doppler του συστήματος DGPS στις ελικτικές δοκιμές πλοίων 2004- 2005 Στεργίου Ν. Γκίκας Β.
Προσδιορισμός του ελληνικού αστρογεωδαιτικού γεωειδούς 2001- 2002 Τσίνης Δ. Μπαλοδήμος Δ.-Δ.
Σύγκριση δεκτών GPS με μετρήσεις στην περιοχή Διονύσου Αττικής 2001- 2002 Τσίνη Δ. Μπαλοδήμος Δ.-Δ.