Δημοσιεύσεις Μελών του Εργαστηρίου Γενικής Γεωδαισίας

Τα μέλη του Εργαστηρίου παρουσίαζουν την ερευνητική τους εργασία σε εθνικά και διεθνή περιοδικά και συνέδρια. Οι πρόσφατες (από το έτος 2010) δημοσιεύσεις των μελών του Εργαστηρίου Γενικής Γεωδαισίας δίνονται παρακάτω.


Έτος 2016

Γ. Γεωργόπουλος, Ε. Τελειώνη, Δ. Τσόντζου, "The contribution of laser scanning technology in the estimation of ancient Greek monuments' deformations". Survey Review, δημοσίευση online 29.02.2016


Έτος 2015

Evangelia Lambrou, "Accurate Geoid height differences computation from GNSS data and modern astrogeodetic observations". Δημοσίευση στοProc. of the International Symposium on Gravity, Geoid and Height Systems (GGHS2012), U Marti (Ed.), IAG Symp. 141, 2015


Έτος 2014


Ευαγγελία Λάμπρου, Κων/νος Νικολίτσας,"Βελτιστοποίηση Υψομετρικού δικτύου με προσομοιώσεις συνόρθωσης" Παρουσίαση στο "5ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας ",Αθήνα, Μάιος 2014, πρακτικά συνεδρίου.
Ευαγγελία Λάμπρου, "Γεωδαιτικά συστήματα μέτρησης από απόσταση και η συμβολή τους στην Επιστήμη του Τοπογράφου Μηχανικού" Παρουσίαση στο "4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Ο ρόλος του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού στην ανασυγκρότηση της χώρας ", Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2014, πρακτικά συνεδρίου, ηλεκτρονική μορφή (CD)
Evangelia Lambrou,"Remote Survey. An Alternative Method for Capturing Data".Δημοσίευση στο περιοδικό Journal of Surveying Engineering, Volume 140, Issue 1, pp 60-64, Φεβρουάριος 2014
Αλεβιζάκου Ελένη-Γεωργία, Πανταζής Γεώργιος, "Τα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα στην επιστήμη της Μετρολογίας. Το παρόν και το μέλλον" Παρουσίαση στο "5ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας", Αθήνα, Μάιος 2014, πρακτικά συνεδρίου.
Πανταζής Γεώργιος, "Γεωδαιτικές τεχνικές για την τριδιάστατη απεικόνιση μη γεωμετρικών επιφανειών. "Παρουσίαση στο "4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Ο ρόλος του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού στην ανασυγκρότηση της χώρας ", Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2014, πρακτικά συνεδρίου, ηλεκτρονική μορφή (CD)
Georgopoulos G., Telioni E., "Determination of the local geoid model in the Attice Basin, Greece". Έγινε δεκτό για δημοσίευση στο Survey Review στις 25/02/2014


Έτος 2013


Evangelia Lambrou, "Analysis of the errors of the antenna’s set up at the GNSS measurements". Δημοσίευση στο περιοδικό Journal of Civil engineering and Architecture (ISSN 1934-7359) Volume 7, No. 10 (Serial No. 71), pp. 1279-1286, Οκτώβριος 2013.
G. Pantazis, Ε. Lambrou, S.Polydoras and V. Gotsis, "3D Digital Terrestrial Model Creation Using Image Assisted Total Station and Rapid Prototyping Technology " Δημοσίευση στοπεριοδικό International Journal of Heritage in the Digital Era,volume 2, number 2, 2013.
George Pantazis, Eleni-Georgia Alevizakou, "The Use of Artificial Neural Networks in Predicting Vertical Displacement of Structures". Δημοσίευση στο περιοδικόInternational Journal of Applied Science and Technology,Vol. 3 No. 5, May 2013.


Ετος 2012


Evangelia Lambrou, "Accurate Geoid height differences computation from GNSS data and modern astrogeodetic observations". Παρουσίαση στο "International Symposium on Gravity, Geoid and Height Systems GGHS 2012", Venice, Italy, Οκτώβριος 2012.
G. Pantazis, "Preserving monuments’ astronomical orientation by using different databases". Παρουσίαση στο4thInternationalEuro-MediterraneanConference (EuroMed 2012), Λεμεσός, Κύπρος, Νοέμβριο 2012. EuroMed 2012, LNCS 7616, Πρακτικά συνεδρίου, Έκδοση Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012, pp. 701–709, 2012
G. Georgopoulos, E. Telioni, Approximation of the curvature of the Parthenon Stylobate using Least Squares Techniques, Journal of Surveying Engineering, Aug. 2012, vol.138, no3, pp. 154-159
Γ.Πηνιώτης, Γ.Πανταζής, Β.Γκίκας, Αθ.Μπίμης, Βαθμονόμηση ηχοβολιστικού συστήματος βυθομέτρησης μονής κατακόρυφης ηχητικής δέσμης, 4ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας,Αθήνα,
(2012), πρακτικά συνεδρίου
E. Λάμπρου, Κ. Νικολίτσας, Ανίχνευση της αβεβαιότητας του συστήματος ανάγνωσης διευθύνσεων, 4ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας, Αθήνα, (2012), πρακτικά συνεδρίου
E. Λάμπρου, Α. Αντωνακάκης, Εκτίμηση του χρονικού διαστήματος μετρολογικού επανελέγχου και διακρίβωσης των ολοκληρωμένων γεωδαιτικών σταθμών, 4ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας, Αθήνα, (2012), πρακτικά συνεδρίου


Ετος 2011


G. Pantazis, K. Nikolitsas, Assessing the use of light laser scanners and the Monte Carlo technique for the documentation of geometric surfaces. FIG Working Week 2011, Bridging the Gap between Cultures, Marrakech, Morocco, (2011). Πρακτικά συνεδρίου σε ηλεκτρονική μορφή
Γ. Πανταζής, Το Ηραίο του Άργους. Ο αστρονομικός προσανατολισμός και η χρονολόγησή του. Περιοδικό Αρχαιολογία. (2011), Υπό δημοσίευση
Γ.Πανταζής,Ι. Δούκας, Δορυφορικό σύστημα εντοπισμού και η αναγκαιότητα μετρολογικού ελέγχου
φορητών δεκτών του. Περιοδικό Σύγχρονη Τεχνική Επιθεώρηση, (2011), Τεύχος 222, σελ. 32-37
E.G.Alevizakou, E. Lambrou, Fast and Convenient Determination of Geoid Undulation N in an Urban Area, FIG Working Week 2011, Bridging the Gap between Cultures, Marrakech, Morocco, (2011), Πρακτικά συνεδρίου σε ηλεκτρονική μορφή
E.Lambrou, G. Pantazis, Geodetic monitoring of bridge oscillations, International conference Innovations on Bridges and Soil-Bridge Interaction, Αθήνα,(2011). Πρακτικά συνεδρίου, Εκδόσεις Ιδρύματος Ευγενίδου 2011, σελ. 455 – 462
Γ. Πάνου, Ρ.Κορακίτης, Λάμπρου Ευαγγελία,Προσδιορισμός αστρονομικού πλάτους με αυτοβαθμονόμηση. Τιμητικός τόμος για Δ. Βλάχο,(2011), ΤΑΤΜ, ΑΠΘ
E.Lambrou , Analysis of the errors of the antenna’s set up at the GNSS measurements, (2011),. Υπό δημοσίευση στο περιοδικό Journal of Global Positioning Systems (JGPS)
E. Lambrou, A. Antonakakis, Estimation of the gauging and the calibration time interval for the modern total stations, (2011),Υπό δημοσίευση στο περιοδικό Journal of Applied Geodesy".
E.Lambrou, K.Nikolitsas, G. Pantazis , Special marking of 3d networks’ points for the monitoring of modern constructions. Journal of Civil engineering and Architecture (ISSN 1934-7359), (2011), Volume 5, Number 7, Serial No 44, pp 643-649.


Έτος 2010


Γ. Πανταζής, Πρόταση εγκατάστασης μιας εναλλακτικής εξωτερικής βάσης διακρίβωσης των
ολοκληρωμένων γεωδαιτικών σταθμών για τη μέτρηση του μήκους,4ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας,Αθήνα,(2012), πρακτικά συνεδρίου.
Γ.Πανταζής, Το χωροσταθμικό δίκτυο Αθηνών, προαστίων και περιχώρων. Το χθες και το σήμερα. Τιμητικός τόμος για Δ. Αραμπέλο, (2010), ΤΑΤΜ, ΑΠΘ
D. Delikaraoglou, A. Georgopoulos, Ch. Ioannidis, E. Lambrou, G. Pantazis, Using geodetic and laser scanner measurements for measuring and monitoring the structural damage of a post-byzantine church, 8th International Symposium on the Conservation of Monuments in the Mediterranean Basin. Monument Damage Hazards & Rehabilitation Technologies, Πάτρα, (2010), πρακτικά συνεδρίου
Α.Γεωργόπουλος, Χ. Ιωαννίδης, Ε. Λάμπρου, Γ. Πανταζής, Κ. Νικολίτσας, Πρόταση μεθοδολογίας
βαθμονόμησης της ψηφιακής κάμερας εικονογεωδαιτικού σταθμού, 3ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας, Λάρνακα, Κύπρος, (2010), πρακτικά συνεδρίου Κ. Νικολίτσας, Ε.Λάμπρου, Αξιολόγηση του διεθνούς προτύπου ISO 17123 – 5, 3ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας, Λάρνακα, Κύπρος, (2010), πρακτικά συνεδρίου
Ε. Lambrou, G. Pantazis, Evaluation of the Credibility of Reflectorless Distance measurement. Journal of Surveying Engineering,(2010), Vol.136,No.4,pp 165-171
Λάμπρου Ε., Ηλιοδρομίτης Α. (2010) Προσδιορισμός της παραμόρφωσης-αντοχής κατασκευών με τη μέθοδο της ελεγχόμενης φόρτισης σε πραγματικό χρόνο, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΤΜ "Από τη μέτρηση στη διαχείρηση και από τη διαχείρηση στη παρέμβαση",Αθήνα Δεκέμβριος 2010
Πηνιώτης Γ., Σταθάς Δ., Νικολίτσας Κ., Τσίνη Δ., Τσίνης Δ. (2010) Συλλογή, διαχείρηση και απόδοση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΤΜ "Από τη μέτρηση στη διαχείρηση και από τη διαχείρηση στη παρέμβαση",Αθήνα Δεκέμβριος 2010.
Λαϊνάς Ι.,Τσακίρη Μ. (2010) Αξιολόγηση της ακρίβειας εντοπισμού της τεχνικής RTK με χρήση GNSS μονίμων σταθμών αναφοράς, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΤΜ "Από τη μέτρηση στη διαχείρηση και από τη διαχείρηση στη παρέμβαση",Αθήνα Δεκέμβριος 2010.
Βιτάλης Σ., Βεσκούκης Β.,Πανταζής Γ. (2010) Ανάπτυξη λογισμικού τρισδιάστατης απεικόνισης και διαχείρησης γεωδαιτικών μετρήσεων σε πραγματικό χρόνο, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΤΜ "Από τη μέτρηση στη διαχείρηση και από τη διαχείρηση στη παρέμβαση",Αθήνα Δεκέμβριος 2010
Ηλιοδρομίτης Α. (2010) Από τη διόπτρα και τον πάπυρο, στη ρομποτική τεχνολογία και το διαδίκτυο, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΤΜ "Από τη μέτρηση στη διαχείρηση και από τη διαχείρηση στη παρέμβαση",Αθήνα Δεκέμβριος 2010
Γεωργόπουλος Γ., Τελειώνη Ε. (2010) Εξέλιξη των καθιζήσεων που ανιχνεύονται στην παράκτια ζώνη Νέου Φαλήρου - Μοσχάτου - Καλλιθέας, 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής - Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής , Βόλος Σεπτέμβριος 2010