Προσωπικό Ανώτερης Γεωδαισίας

Διευθυντής: Καθηγητής Γ. Πανταζής, τηλ: 2696

Μέλη Δ.Ε.Π.
· Μήλας Π., Λέκτ., τηλ: 2656
· Βέης Γ., Ομότιμος Καθ., τηλ 2673
· Μπαλοδήμου Α-Μ., Ομότιμη Καθ., τηλ: 2659
· Μπιλλήρης Χ., Ομότιμος Καθ., τηλ: 2669

Μέλη Ε.ΔΙ.Π.
· Βλάχος Χ., τηλ: 2704
· Ζησόπουλος Α., τηλ: 2753
· Παπαγιάννη Α., τηλ: 2705
· Τσούτσουρα Α., τηλ: 2753
· Καραμάνου Α. (Δρ.), τηλ: 2657
· Μανουσάκης Γ. (Δρ.), τηλ: 2693
· Μαρίνου Α., (Δρ.), τηλ: 2667
· Πηγάκη Μ. (Δρ.), τηλ: 2706

Μέλη Ε.Τ.Ε.Π.
· Γαλάνης Ι., τηλ: 2665
· Ζαχαρής Ε. (Υ.Δ.), τηλ: 2754
· Μασσίνας Β. (Υ.Δ.), τηλ: 2668
· Ραπτάκης Κ. (Υ.Δ.), τηλ: 3932

Μεταπτυχιακοί Σπουδαστές
· Αναστασίου Δ., τηλ: 2667
· Μιντουράκης Ι., τηλ: 4269
· Πάνου Γ., τηλ: 4269
· Παπανικολάου Ξ., τηλ: 2667
· Φράγκος Κ., τηλ: 2657
· Καλλιανού Φ., τηλ: 4269