Σκοπός και Αντικείμενο του Εργαστηρίου Ανώτερης Γεωδαισίας

Κύριο αντικείμενο του Εργαστηρίου Ανώτερης Γεωδαισίας είναι η εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών της Σχολής ΑΤΜ, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, στα πεδία των γεωδαιτικών και δορυφορικών μεθόδων και τεχνολογιών καθώς και των εφαρμογών τους.

Για την εκπλήρωση της αποστολής τους, το Εργαστήριο: