Λοιπές δραστηριότητες του Εργαστηρίου Φωτογραμμετρίας