Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες του Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης

Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται οι προπτυχιακές και μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες, οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί στο Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης. Αρχικά παρουσιάζονται εκείνες οι εργασίες οι οποίες ολοκληρώθηκαν μετά το 2007 και είναι διαθέσιμες στο DSPACE και κατόπιν όλες οι υπόλοιπες εργασίες, οι οποίες είχαν ολοκληρωθεί παλαιότερα.

 

Εργασίες οι οποίες είναι αναρτημένες στο DSPACE ανά επιβλέποντα

Επιβλέπων: Αργιαλάς Δ., Καθηγητής ΕΜΠ

Επιβλέπουσα: Καραθανάση Β., Αναπλ. Καθηγήτρια ΕΜΠ

Επιβλέπων: Καράντζαλος Κ., Λέκτορας ΕΜΠ

Επιβλέπων: Ρόκος Δ., Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ


Εργασίες οι οποίες δεν είναι αναρτημένες στο DSPACE

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ...