Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης Ορισμός Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης ή Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος
8/12/2011 Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Τοπογραφίας με γνωστικό αντικείμενο "Γεωδαισία".
8/12/2011 Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Τοπογραφίας με γνωστικό αντικείμενο "Τηλεπισκόπηση".
10/11/2011 Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα του Τομέα Τοπογραφίας με γνωστικό αντικείμενο "Όραση Υπολογιστών (Computer Vision)" (Η ανωτέρω εξέλιξη προήλθε από αναπομπή).
10/11/2011 Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή του Τομέα Τοπογραφίας με γνωστικό αντικείμενο "Θαλάσσια και Παράκτια Γεωδαισία".
06/10/2010 Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα του Τομέα Έργων Υποδομής και Αγροτικής Ανάπτυξης με γνωστικό αντικείμενο "Σχεδιασμός Συστημάτων Μεταφορών".
24/09/2009 Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο "Όραση Υπολογιστών" με γνωστικό αντικείμενο "Όραση Υπολογιστών"