Αποτελέσματα διαδικασιών Εκλογών

Ημερομηνία Πρόσκληση Κοινής Συνεδρίασης
Γ.Σ. και Ε.Σ.
Αποτέλεσμα διαδικασίας
10-07-2015 Πρόσκληση 3ης συνεδρίασης της επιτροπής για την εκλογή ενός μέλους Δ.Ε.Π. από εξέλιξη (υποψήφιοι: κ.κ. Α. Δουλάμης & Π. Παπαδάκης) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Όραση Υπολογιστών (Computer Vision)» του Τομέα Τοπογραφίας  
20-02-2015 Πρόσκληση 3ης συνεδρίασης της επιτροπής για την κρίση της προκηρυχθείσας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εγγειοβελτιωτικά Έργα» (εξέλιξη Επίκουρου Καθηγητή. κ. Σ. Γιακουμάκη)  
31-07-2014 Πρόσκληση 3ης συνεδρίασης της επιτροπής για την εκλογή στη βαθμίδα του Αναπλ. Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός και Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος» (υποψήφια: κ. Μ. Παπαδοπούλου)  
31-07-2014 Πρόσκληση 3ης συνεδρίασης της επιτροπής για την εκλογή ενός μέλους Δ.Ε.Π. από εξέλιξη (υποψήφιος: κ. Ι. Σαγιάς) στη βαθμίδα του Αναπληρ. Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Μέθοδοι και Τεχνικές Ανάλυσης του Χώρου» του Τομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού  
31-07-2014 Πρόσκληση 3ης συνεδρίασης της επιτροπής για την για κρίση της προκηρυχθείσας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επικ. Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φωτοερμηνεία - Τηλεπισκόπηση» (υποψήφιος: κ. Κ. Καράντζαλος)  
28-05-2014 Πρόσκληση 3ης συνεδρίασης της επιτροπής για την για κρίση της προκηρυχθείσας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επικ. Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών με έμφαση στην κυκλοφοριακή ροή» (υποψήφια: κα. Ι. Σπυροπούλου)  
28/02/2014 Πρόσκληση 3ης συνεδρίασης της επιτροπής για την εκλογή ενός μέλους ΔΕΠ από εξέλιξη στη βαθμίδα Αναπλ. Καθηγητή (υποψήφιος: κος. Κ. Αντωνίου) με γνωστικό αντικείμενο «Ανάπτυξη Συστημάτων Οδικών Υποδομών» του Τομέα Έργων Υποδομής και Αγροτικής Ανάπτυξης  
 28/02/2014 Πρόσκληση 3ης συνεδρίασης της επιτροπής για την εκλογή ενός μέλους ΔΕΠ από εξέλιξη στη βαθμίδα Καθηγητή (υποψήφιος: κος. Χ. Ιωαννίδης) με γνωστικό αντικείμενο «Φωτογραμμετρίας» του Τομέα Τοπογραφίας  
11/02/2014 Πρόσκληση 3ης συνεδρίασης της επιτροπής για την εκλογή ενός μέλους ΔΕΠ από εξέλιξη στη βαθμίδα Αναπλ. Καθηγήτριας (υποψήφια: κα. Ε. Λάμπρου) με γνωστικό αντικείμενο «Γεωδαισία – Τοπογραφία» του Τομέα Τοπογραφίας  
15/01/2014 Πρόσκληση 3ης συνεδρίασης για την εκλογή ενός μέλους ΔΕΠ από εξέλιξη (υποψήφιοι: κκ Α. Αντωνόπουλος και Γ. Πανταζής) στη βαθμίδα του Αναπλ. Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Γεωδαισία – Τοπογραφία (Engineering Surveying)»  
08/07/2013 Πρόσκληση 3ης συνεδρίασης για την μονιμοποίηση ενός μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπλ. Καθηγητή του τομέα Τοπογραφίας με γνωστικό αντικείμενο “Κτηματολόγιο και Διαχείριση Χωρικών Πληροφοριών”
(εξέλιξη του μέλους ΔΕΠ κας. Ε. Δημοπούλου)
 
08/07/2013 Πρόσκληση 3ης συνεδρίασης για την μονιμοποίηση ενός μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπλ. Καθηγητή του τομέα Τοπογραφίας με γνωστικό αντικείμενο “Κτηματολόγιο και Διαχείριση Χωρικών Πληροφοριών”
(εξέλιξη του μέλους ΔΕΠ κας. Χ. Πότσιου)
Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας η κα Χ. Πότσιου εκλέγεται στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κτηματολόγιο & Διαχείριση Χωρικών Πληροφοριών» του Τομέα Τοπογραφίας 
4/07/2013 Πρόσκληση κοινής συνεδρίασης Ε.Σ. και Γ.Σ. για την εκλογή ενός μέλους ΔΕΠ (με την παλιά διαδικασία) στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Θαλάσσια και Παράκτια Γεωδαισία” του Τομέα Τοπογραφίας που προήλθε από την αναπομπή του φακέλου
(εξέλιξη του μέλους ΔΕΠ κ. Ε. Δουκάκη).
Η εκλογή απέβει άγονη διότι κανείς των υποψηφίων δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των εκλεκτόρων.
17/06/2013 Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης Ε.Α. για την εκλογή ενός μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπλ. Καθηγητή του τομέα Τοπογραφίας με γνωστικό αντικείμενο “Γεωδαισία - Τοπογραφία (Engineering - Surveying)”
(εξέλιξη του μέλους ΔΕΠ κ. Γ. Πανταζή).
Ορίστηκαν οι εξής αξιολογητές από Ε.Α.:
Κατσάμπαλο Κων/νο-Βασίλειο, Καθηγητή Τ.Α.Τ.Μ.- Πολυτεχνική Σχολή –Α.Π.Θ.
Τζιαβό Ηλία, Καθηγητή Τ.Α.Τ.Μ.- Πολυτεχνική Σχολή –Α.Π.Θ..
6/6/2013 Πρόσκληση ΓΣ για την εκλογή ενός μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπλ. Καθηγητή του τομέα Τοπογραφίας με γνωστικό αντικείμενο “Γεωδαισία - Τοπογραφία (Engineering - Surveying)”. Ορίστηκαν τα εξής μέλη ως ειδική 7μελή επιτροπή αξιολόγησης στην εν λόγω προκηρυχθείσα θέση.
 
(εξέλιξη του μέλους ΔΕΠ κ. Γ. Πανταζή).
  Πρόσκληση 2ης συνεδρίασης Ε.Α. για την εκλογή ενός μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπλ. Καθηγητή του τομέα Τοπογραφίας με γνωστικό αντικείμενο “Γεωδαισία - Τοπογραφία”
(εξέλιξη του μέλους ΔΕΠ κ. Β. Γκίκα)
Ορίστηκαν οι εξής αξιολογητές από Ε.Α.:
Αριστείδη Φωτίου, Καθηγητή Τ.Α.Τ.Μ.- Πολυτεχνική Σχολή –Α.Π.Θ.
Στάθη Στείρο,  Καθηγητή  Τ.Π.Μ.- Πολυτεχνική Σχολή – Πανεπιστήμιο Πατρών.
 
Ορίστηκαν οι εξής αξιολογητές από υποψήφιο κ. Αντωνόπουλο:
Δ. Μπαλοδήμο, Ομότιμο Καθηγητή Σ.Α.Τ.Μ. – Ε.Μ.Π.
Αθ. Δερμάνη, Καθηγητή Τ.Α.Τ.Μ. – Α.Π.Θ.
 
Ορίστηκαν οι εξής αξιολογητές από υποψήφιο κ. Γκίκα:
Δ. Ρωσσικόπουλος, Καθηγητή Τ.Α.Τ.Μ. – Α.Π.Θ.
Σπ. Σπαταλάς, Καθηγητή Τ.Α.Τ.Μ. – Α.Π.Θ.
22/5/2013 Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης Ε.Α. για την εκλογή ενός μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπλ. Καθηγητή του τομέα Τοπογραφίας με γνωστικό αντικείμενο “Γεωδαισία - Τοπογραφία” Τα μέλη της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την εκλογή ενός μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Γεωδαισία - Τοπογραφία», του Τομέα Τοπογραφίας της ΣΑΤΜ, ορίζουν τον Καθηγητή κ. Δ. Σταθά ως Πρόεδρο της ανωτέρω Επιτροπής.
 
(εξέλιξη του μέλους ΔΕΠ κ. Β. Γκίκα).
18/5/2013 Πρόσκληση ΓΣ για την εκλογή ενός μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπλ. Καθηγητή του τομέα Τοπογραφίας με γνωστικό αντικείμενο “Γεωδαισία - Τοπογραφία” Ορίστηκαν τα εξής μέλη ως ειδική 7μελή επιτροπή αξιολόγησης στην εν λόγω προκηρυχθείσα θέση.
 
(εξέλιξη του μέλους ΔΕΠ κ. Β. Γκίκα).
  Πρόσκληση 2ης συνεδρίασης για την εκλογή ενός μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπλ. Καθηγητή του τομέα Τοπογραφίας με γνωστικό αντικείμενο “Κτηματολόγιο και Διαχείριση Χωρικών Πληροφοριών”
(Εξέλιξη του μέλους ΔΕΠ κας. Ε. Δημοπούλου).
Ορίστηκαν οι εξής αξιολογητές από Ε.Α.:
Professor Barry Michael, Canada Geomatics Engineering Department John Holmlund Chair in Land Tenure and Cadastral Systems-University of Calgary
Professor Viitanen Kauko, School of Engineering Department of Real Estate, Planning and Geoinformatics Real Estate Research Group – Aalto University.
 
Ορίστηκαν οι εξής αξιολογητές από υποψήφια:
Ζεντέλης Π., Ομότιμος Καθηγητή, Τομέα Κτηματολογίου, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Πολυδωρίδης Ν., Δ/ντής Εργαστηρίου Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή - Πανεπιστήμιο Πατρών
22/5/2013 Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης για την εκλογή ενός μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπλ. Καθηγητή του τομέα Τοπογραφίας με γνωστικό αντικείμενο “Κτηματολόγιο και Διαχείριση Χωρικών Πληροφοριών”
(Εξέλιξη του μέλους ΔΕΠ κας. Ε. Δημοπούλου).
Τα μέλη της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την εκλογή ενός μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Κτηματολόγιο και Διαχείριση Χωρικών Πληροφοριών», του Τομέα Τοπογραφίας της ΣΑΤΜ, ορίζουν τον Καθηγητή κ. Δ. Σταθά ως Πρόεδρο της ανωτέρω Επιτροπής.
18/5/2013 Πρόσκληση ΓΣ για την εκλογή ενός μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπλ. Καθηγητή του τομέα Τοπογραφίας με γνωστικό αντικείμενο “Κτηματολόγιο και Διαχείριση Χωρικών Πληροφοριών”
(Εξέλιξη του μέλους ΔΕΠ κας. Ε. Δημοπούλου).
Ορίστηκαν τα εξής μέλη ως ειδική 7μελή επιτροπή αξιολόγησης στην εν λόγω προκηρυχθείσα θέση.
  Πρόσκληση 2ης συνεδρίασης για την εκλογή ενός μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπλ. Καθηγητή του τομέα Τοπογραφίας με γνωστικό αντικείμενο “Κτηματολόγιο και Διαχείριση Χωρικών Πληροφοριών”
(Εξέλιξη του μέλους ΔΕΠ κας. Χ. Πότσιου).
Ορίστηκαν οι εξής αξιολογητές από Ε.Α.:
Professor Bela Markus, Faculty of Geoinformatics - University of West Hungary
Professor Hartmut Müller,, Institute for spatial Information and Surveying Technology , Mainz University Germany
 
Ορίστηκαν οι εξής αξιολογητές από υποψήφια:
Ζεντέλης Π., Ομότιμος Καθηγητή, Τομέα Κτηματολογίου, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Κατσάμπαλος Κ. Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Αναπληρωτής Κοσμήτορας – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Μέλος Δ.Σ. Κτηματολόγιο Α.Ε. και ΟΚΧΕ
22/5/2013 Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης για την εκλογή ενός μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπλ. Καθηγητή του τομέα Τοπογραφίας με γνωστικό αντικείμενο “Κτηματολόγιο και Διαχείριση Χωρικών Πληροφοριών” Τα μέλη της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την εκλογή ενός μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Κτηματολόγιο και Διαχείριση Χωρικών Πληροφοριών», του Τομέα Τοπογραφίας της ΣΑΤΜ, ορίζουν τον Καθηγητή κ. Δ. Σταθά ως Πρόεδρο της ανωτέρω Επιτροπής.
(Εξέλιξη του μέλους ΔΕΠ κας. Χ. Πότσιου).
20/12/2012 Πρόσκληση ΓΣΕΣ για την εκλογή ενός μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπλ. Καθηγητή του τομέα Τοπογραφίας με γνωστικό αντικείμενο “Κτηματολόγιο και Διαχείριση Χωρικών Πληροφοριών” Ορίστηκαν τα εξής μέλη ως ειδική 7μελή επιτροπή αξιολόγησης στην εν λόγω προκηρυχθείσα θέση.
(Εξέλιξη του μέλους ΔΕΠ κας. Χ. Πότσιου).
22/5/2013 Πρόσκληση 3ης συνεδρίασης για την μονιμοποίηση ενός μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επικ. Καθηγητή του τομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού με γνωστικό αντικείμενο “Μέθοδοι και Τεχνικές Ανάλυσης Χώρου” Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ο κ. Ι. Σαγιάς μονιμοποιείται στη βαθμίδα του Επικ. Καθηγητή στον Τομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού, στο γνωστικό αντικείμενο «Μέθοδοι και Τεχνικές Ανάλυσης του Χώρου».
(Μονιμοποίηση του μέλους ΔΕΠ κ. Ι. Σαγιά)
27/3/2013 Πρόσκληση 3ης συνεδρίασης Ε.Α. για την μονιμοποίηση ενός μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επικ. Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Γεωγραφία του Φυσικού Χώρου και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός" (Μονιμοποίηση του μέλους ΔΕΠ κας. Μ. Παπαδοπούλου) Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας η κα Μ. Παπαδοπούλου μονιμοποιείται στη βαθμίδα του Επικ. Καθηγητή στον Τομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού, στο γνωστικό αντικείμενο «Γεωγραφία του φυσικού χώρου και περιβαλλοντικός σχεδιασμός. (ΦΕΚ 580-7/6/2013)
10/4/2013 Πρόσκληση 3ης συνεδρίασης Ε.Α. για την κρίση της προκηρυχθείσας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπλ. Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Περιφερειακός Σχεδιασμός και Πολιτική» Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας η κα Α. Στρατηγέα εκλέγεται στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Περιφερειακός Σχεδιασμός & Πολιτική» του Τομέα Γεωγραφίας & Περιφερειακού Σχεδιασμού.
(εξέλιξη του μέλους ΔΕΠ κας Α. Στρατηγέα).
12/2/2013 Πρόσκληση 2ης συνεδρίασης Ε.Α. για την κρίση της προκηρυχθείσας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπλ. Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Περιφερειακός Σχεδιασμός και Πολιτική»
(εξέλιξη του μέλους ΔΕΠ κας Α. Στρατηγέα).
Ορίστηκαν οι εξής αξιολογητές από Ε.Α.:
Ι. Λεοντίδου, Καθηγήτρια Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών – Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Η. Μπεριάτος, Καθηγητή Τμήμ.Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης-  Παν. Θεσσαλίας.
 
Ορίστηκαν οι εξής αξιολογητές από υποψήφιο:
Δ. Καλιαμπάκος, Καθηγητή Σχολής Μ.Μ.Μ.
Γ. Κορρές, Αναπλ. Καθηγητής Τ.Γ. - Παν. Αιγαίου.
12/2/2013 Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης Ε.Α. για την κρίση της προκηρυχθείσας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπλ. Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Περιφερειακός Σχεδιασμός και Πολιτική» Τα μέλη της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την εκλογή ενός μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Περιφερειακός Σχεδιασμός και Πολιτική», του Τομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού της ΣΑΤΜ, ορίζουν τον Καθηγητή κ. Α. Σιόλα ως Πρόεδρο της ανωτέρω Επιτροπής.
(εξέλιξη του μέλους ΔΕΠ κας Α. Στρατηγέα).
29/11/2012 Πρόσκληση ΓΣΕΣ για την κρίση της προκηρυχθείσας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπλ. Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Περιφερειακός Σχεδιασμός και Πολιτική» Ορίστηκαν τα εξής μέλη ως ειδική 7μελή επιτροπή αξιολόγησης στην εν λόγω προκηρυχθείσα θέση.
(εξέλιξη του μέλους ΔΕΠ κας Α. Στρατηγέα).
26/1/2012 Πρόσκληση για την εκλογή ενός μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπλ. Καθηγητή του τομέα Τοπογραφίας με γνωστικό αντικείμενο “Γεωδαισία”. Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας η κα Μ. Τσακίρη εκλέγεται στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γεωδαισία» του Τομέα Τοπογραφίας.
(εξέλιξη του μέλους ΔΕΠ κας. Μ. Τσακίρη)
10/5/2012 Πρόσκληση για την εκλογή ενός μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Θαλάσσια και Παράκτια Γεωδαισία”. Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ο κ. Σ. Μερτίκας εκλέγεται στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θαλάσσια και Παράκτια Γεωδαισία» του Τομέα Τοπογραφίας. Παρατήρηση: Έγινε αναπομπή του φακέλου εκλογής
(εξέλιξη του μέλους ΔΕΠ κ. Ε. Δουκάκη)
3/5/2012 Πρόσκληση για την εκλογή ενός μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Τηλεπισκόπηση”. Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας η κα. Β. Καραθανάση εκλέγεται στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τηλεπισκόπηση» του Τομέα Τοπογραφίας της ΣΑΤΜ
22/2/2012 Πρόσκληση για την εκλογή ενός μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο "Σχεδιασμός Συστημάτων Μεταφορών" Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ο κ. Κ. Κεπαπτσόγλου εκλέγεται στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός Συστημάτων Μεταφορών» του Τομέα Έργων Υποδομής & Αγροτικής Ανάπτυξης της ΣΑΤΜ
06/07/2012 Πρόσκληση για την εκλογή ενός μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο " Όραση Υπολογιστών" Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ο κ. Α. Δουλάμης εκλέγεται στη θέση του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο "Όραση Υπολογιστών" του Τομέα Τοπογραφίας της ΣΑΤΜ.
17/3/2011 Πρόσκληση για την εκλογή ενός μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο " Όραση Υπολογιστών" Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κανένας δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία και έτσι απέβη άγονη η θέση του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο "Όραση Υπολογιστών" του Τομέα Τοπογραφίας της ΣΑΤΜ. Παρατήρηση: Έγινε αναπομπή του φακέλου εκλογής
17/3/2011 Πρόσκληση για την κρίση μονιμοποίησης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του κ. Β. Βεσκούκη Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ο κ. Β. Βεσκούκης μονιμοποιείται στη θέση του Επίκουρου Καθηγητή στον Τομέα Τοπογραφίας της ΣΑΤΜ