Συγκρότηση ΤΕΕ

Ημερομηνία Πρόσκληση ορισμού ΤΕΕ Ορισμός ΤΕΕ - Αξιολογητών Εισηγητική Έκθεση - Αξιολογήσεις
25/09/2015 Έγγραφο ορισμού Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την κρίση της προκηρυχθείσας θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γεωδαισία» (εξέλιξη Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Δ. Δεληκαράογλου) Έγγραφο των ορισμένων από την Ε.Α. αξιολογητών για την εκλογή μέλους στη προκηρυχθείσα θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γεωδαισία» (εξέλιξη Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Δ. Δεληκαράογλου)  
06/04/2015 Έγγραφο ορισμού Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την κρίση της προκηρυχθείσας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Όραση Υπολογιστών (Computer Vision)» (Υποψήφιοι: Α. Δουλάμης, Π. Παπαδάκης) Έγγραφο των ορισμένων από την Ε.Α. αξιολογητών για την εκλογή μέλους στη προκηρυχθείσα θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Όραση Υπολογιστών (Computer Vision)» (Υποψήφιοι: Α. Δουλάμης, Π. Παπαδάκης)  
18/11/2014 Έγγραφο ορισμού Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την κρίση της προκηρυχθείσας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εγγειοβελτιωτικά Έργα» (εξέλιξη Επίκουρου Καθηγητή. κ. Σ. Γιακουμάκη) Έγγραφο των ορισμένων από την Ε.Α. αξιολογητών για την εκλογή μέλους στη προκηρυχθείσα θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εγγειοβελτιωτικά Έργα» (εξέλιξη Επίκουρου Καθηγητή. κ. Σ. Γιακουμάκη)  
10/07/2014 Έγγραφο ορισμού Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την κρίση της προκηρυχθείσας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπλ. Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός και Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος» (υποψ. κα. Μ. Παπαδοπούλου) Έγγραφο των ορισμένων από την Ε.Α. αξιολογητών για την εκλογή μέλους στη προκηρυχθείσα θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπλ. Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός και Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος» (υποψ. κα. Μ. Παπαδοπούλου)  
10/07/2014 Έγγραφο ορισμού Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την κρίση της προκηρυχθείσας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μέθοδοι και Τεχνικές Ανάλυσης του Χώρου»(υποψ. κ. Ι. Σαγιά) Έγγραφο των ορισμένων από την Ε.Α. αξιολογητών για την εκλογή μέλους ΔΕΠ στη προκηρυχθείσα θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μέθοδοι και Τεχνικές Ανάλυσης του Χώρου»(υποψ. κ. Ι. Σαγιά)  
10/07/2014 Έγγραφο ορισμού Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την κρίση της προκηρυχθείσας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φωτοερμηνεία - Τηλεπισκόπηση» (Υποψήφιοι: Κ. Καράντζαλος , Ε. Οικονόμου) Έγγραφο των ορισμένων από την Ε.Α. αξιολογητών για την εκλογή μέλους ΔΕΠ στη προκηρυχθείσα θέση ΔΕΠ βαθμίδας Επικ. Καθηγ. με γνωστ. αντικ. «Φωτοερμηνεία - Τηλεπισκόπηση» (υποψήφιος κος. Κ. Καράντζαλος)  
27/03/2014 Έγγραφο ορισμού Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την κρίση της προκηρυχθείσας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Ευφυή Συστήματα Μεταφορών με Έμφαση στην Κυκλοφοριακή Ροή" (Υποψήφιοι: Α. Κότσιαλος, Ι. Σπυροπούλου) Έγγραφο των ορισμένων από την Ε.Α. αξιολογητών για την εκλογή μέλους ΔΕΠ στη προκηρυχθείσα θέση ΔΕΠ βαθμίδας Επίκ. Καθηγ. με γνωστ. αντικ. «Ευφυή Συστήματα μεταφορών με έμφαση στην κυκλοφοριακή ροή » (υποψ. κ. Ι. Σπυροπούλου)  
22/01/2014 Έγγραφο ορισμού Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την κρίση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Φωτογραμμετρία" (υποψ. κ. Χ. Ιωαννίδης) Έγγραφο των ορισμένων από την Ε.Α. αξιολογητών για την εκλογή μέλους ΔΕΠ στη προκηρυχθείσα θέση ΔΕΠ βαθμίδας Καθηγητή με γνωστ. αντικ. «Φωτογραμμετρία» (υποψ. κ. Χ. Ιωαννίδης)  
17/01/2014 Έγγραφο ορισμού Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την κρίση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα Επικ. Καθηγήτριας με γνωστικό αντικείμενο "Γεωδαισία - Τοπογραφία" (υποψ. κα. Ο. Αραμπατζή) Έγγραφο των ορισμένων από την Ε.Α. αξιολογητών για την εκλογή μέλους ΔΕΠ στη προκηρυχθείσα θέση ΔΕΠ βαθμίδας Επικ. Καθηγ. με γνωστ. αντικ. «Γεωδαισία – Τοπογραφία» (υποψήφια κα. Ο. Αραμπατζή)  
17/01/2014 Έγγραφο ορισμού Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την κρίση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα της Αναπλ. Καθηγήτριας με γνωστικό αντικείμενο "Γεωδαισία - Τοπογραφία" (υποψ. κα. Ε. Λάμπρου) Έγγραφο των ορισμένων από την Ε.Α. αξιολογητών για την εκλογή μέλους ΔΕΠ στη προκηρυχθείσα θέση ΔΕΠ βαθμίδας Αναπλ. Καθηγ. με γνωστ. αντικ. «Γεωδαισία – Τοπογραφία» (υποψ. κα. Ε. Λάμπρου)  
03/01/2014 Έγγραφο ορισμού Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την κρίση μέλους ΔΕΠ στη προκηρυχθείσα θέση ΔΕΠ βαθμίδας Αναπλ. Καθηγ. με γνωστ. αντικ. «Ανάπτυξη Συστημάτων Οδικών Υποδομών» (υποψ. κ. Κ. Αντωνίου) Έγγραφο των ορισμένων από την Ε.Α. αξιολογητών για την εκλογή μέλους ΔΕΠ στη προκηρυχθείσα θέση ΔΕΠ βαθμίδας Αναπλ. Καθηγ. με γνωστ. αντικ. «Ανάπτυξη Συστημάτων Οδικών Υποδομών» (υποψ. κ. Κ. Αντωνίου)  
26/1/2012 Πρόσκληση ορισμού ΤΕΕ για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Τοπογραφίας με γνωστικό αντικείμενο "Τηλεπισκόπηση".  εκρεμμεί  
26/1/2012 Πρόσκληση ορισμού ΤΕΕ για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Τοπογραφίας με γνωστικό αντικείμενο "Γεωδαισία".  εκρεμμεί  
8/12/2011 Πρόσκληση ορισμού ΤΕΕ για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα του Τομέα Τοπογραφίας με γνωστικό αντικείμενο "Όραση Υπολογιστών (Computer Vision)" (Η ανωτέρω εξέλιξη προήλθε από αναπομπή).  εκρεμμεί  
8/12/2011 Πρόσκληση ορισμού ΤΕΕ για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή του Τομέα Τοπογραφίας με γνωστικό αντικείμενο "Θαλάσσια και Παράκτια Γεωδαισία".  εκρεμμεί  
13/10/2010 Πρόσκληση ορισμού ΤΕΕ για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα του Τομέα Έργων Υποδομής και Αγροτικής Ανάπτυξης με γνωστικό αντικείμενο "Σχεδιασμός Συστημάτων Μεταφορών".    
08/12/2011 Πρόσκληση ορισμού ΤΕΕ για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα του Τομέα Τοπογραφίας με γνωστικό αντικείμενο "Όραση Υπολογιστών (Computer Vision)" (Από Αναπομπή)  Ορισμός ΤΕΕ Διαβιβαστικό Εισηγητικής Έκθεσης
28/5/2010 Πρόσκληση ορισμού ΤΕΕ για την κρίση μονιμοποίησης του Επικ. Καθηγητή κ. Β. Βεσκούκη με γνωστικό αντικείμενο "Συστήματα Λογισμικού - Λογισμικό Εφαρμογών Γεωπληροφορικής"   Διαβιβαστικό Εισηγητικού Σημειώματος
29/11/2009 Πρόσκληση ορισμού ΤΕΕ για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα του Τομέα Τοπογραφίας με γνωστικό αντικείμενο "Όραση Υπολογιστών (Computer Vision)"  Ορισμός ΤΕΕ Διαβιβαστικό Εισηγητικής Έκθεσης