Εκλογές - Εξελίξεις μελών ΔΕΠ

Σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων Ν.4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», Ν.4076/2012 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις», Ν.4115/2013 «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις», την κανονιστική εγκύκλιο ΦΕΚ 2791/15-10-2012, το υπ’ αριθμ. πρωτ. 24954/5-11-2012 έγγραφο του Πρύτανη ΕΜΠ «Διευκρινήσεις επί της αριθμ. Αποφ. 13 Θέμα 3ο/2012 της Συγκλήτου του ΕΜΠ Διαδικασίες επιλογής και εξέλιξης σε θέσεις Καθηγητών όλων των βαθμίδων έως τη δημοσίευση του Οργανισμού του ΕΜΠ, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2791/15-10-2012 Τ.Β’» και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4217/20-02-2013 διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη, η εκλογή, μονιμοποίηση ή εξέλιξη μέλους ΔΕΠ ακολουθεί τα παρακάτω στάδια:

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Α.
πρέπει να γίνει 15 ημέρες πριν την εκλογή.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ε.Α.
πρέπει να γίνει 8 ημέρες πριν την εκλογή.