Μεταπτυχιακές Ανακοινώσεις

Αγρονόμοι και Τοπογράφοι Μηχανικοί - Μηχανικοί Γεωπληροφορικής ΕΜΠ
 1. Σας καλούμε στις 20 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 να παρακολουθήσετε την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. της Σχολής κ. Χαράλαμπου Μολύβα, Διπλωματούχου Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού Ε.Μ.Π.

  Ο τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής είναι: «Ανάπτυξη συστημάτων και μεθοδολογιών συλλογής γεωδαιτικών δεδομένων με τηλεχειρισμό».

  Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Webex.

  Σύνδεσμος : https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m35c6460ee0ad7aaf30b636e23abc2300

  Kωδικός εισόδου : vmX6znHMJ32

  Γραμματεία ΣΑΤΜ

 2. Σας καλούμε στις 13 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 να παρακολουθήσετε την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. της Σχολής κ. Ιωάννη Ράλλη, Διπλωματούχου Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείου Κρήτης.

  Ο τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής είναι: «Βαθιά Μηχανική Μάθηση για την Ψηφιοποίηση, Ανάλυση και Μοντελοποίηση Τρισδιάστατων Χορογραφικών Ακολουθιών της Άυλης Πολιτισμικής Κληρονομιάς /Deep Learning for Digitizing,Analysing and Modelling Choreographic 3D Signal Sequences of Intangible Cultural Heritage».

  Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams.

  Σύνδεσμος : https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:-jhnTmU3VAsNd7fwNWMYdWOMF9F-WGKm_1ZO-Vhh_dc1@thread.tacv2/1630398100662?context=%7B%22Tid%22:%22075e0cb3-752a-4320-b367-6d08b7918c40%22,%22Oid%22:%22d076c339-cdca-4708-a346-8f8b7576d9e0%22%7D

  Γραμματεία ΣΑΤΜ

 3. Σας καλούμε στις 6 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 να παρακολουθήσετε την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής της Υ.Δ. της Σχολής κας Μαρίας Κασελίμη, διπλωματούχου Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού ΕΜΠ.

  Ο τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής είναι: «Τεχνικές μηχανικής μάθησης για τη μοντελοποίηση και ανάλυση χρονοσειρών σε εφαρμογές γεωπληροφορικής / Machine learning methods for modelling and analysis of time series signals in geoinformatics».

  Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams.

  Σύνδεσμος : https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:XR_eM_Q-93aMLEOqIJhfSRheKcfjKtuEAiNdCxqwrNM1@thread.tacv2/1629711392885?context=%7B%22Tid%22:%22075e0cb3-752a-4320-b367-6d08b7918c40%22,%22Oid%22:%22cdf8f409-1a46-4573-b14a-75e6b758aa77%22%7D

  Γραμματεία ΣΑΤΜ-ΜΓ

 4. Οι  εγγραφές των Υποψηφίων Διδακτόρων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 θα πραγματοποιηθούν από τη Τετάρτη 1.09.2021 έως και την Πέμπτη 30.09.2021

   

   

  Αθήνα, 30.08.2021

  Από τη Γραμματεία της ΣΑΤΜ-ΜΓ

 5. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

  ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  (περίοδος Σεπτεμβρίου 2021)

   

  Σύμφωνα με τον Ν. 4485/2017, τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής (ΦΕΚ 1914/2018) και την απόφαση της Γ.Σ. της Σχολής (συνεδρίαση 22.07.2021), καλούνται να υποβάλουν αίτηση οι ενδιαφερόμενοι για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στη Σχολή στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα :

  Τομέας Τοπογραφίας

  • Πολυτροπικές Χαρτογραφικές Αναπαραστάσεις (Multimodal Cartographic Representations)
  • Τεχνικές αναγνώρισης προτύπων στην ανάλυση χρονοσειρών από σήματα ενέργειας
  • Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων από πηγές εντός και πέραν του ορατού φάσματος
  • Διερεύνηση αποτελεσματικών μεθόδων αποθήκευσης, ανάκτησης, διαχείρισης και επεξεργασίας μεγάλου όγκου δεδομένων παρατήρησης γης
  • Τεχνικέςόρασηςυπολογιστών και μηχανικής μάθησης
  • Δορυφορική Γεωδαισία με έμφαση στον ακριβή απόλυτο εντοπισμό
  • Δορυφορική Γεωδαισία

  Τομέας Έργων Υποδομής και Αγροτικής Ανάπτυξης

  • Πολεοδομικός σχεδιασμός με έμφαση στον σχεδιασμό αστικών αναπλάσεων μεγάλης κλίμακας

  Τομέας Έργων Υποδομής και Αγροτικής Ανάπτυξης

  • Συστήματα μεταφορών με έμφαση στην κινητικότητα
  • Συστήματα μεταφορών
  • Υδατικοί πόροι – Εγγειοβελτιωτικά έργα

  Οι αιτήσεις θα πρέπει να  συμπεριλαμβάνουν απαραίτητα: α) τον προτεινόμενο τίτλο της Διδακτορικής Διατριβής, β) τον προτεινόμενο επιβλέποντα, γ) την προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται αναφέρονται στο έντυπο της σχετικής αίτησης.

  Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων (δείτε εδώ) και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση secret@survey.ntua.gr .

  Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων από 1.09.2021  έως και  15.09.2021

  Οι ενδιαφερόμενοι μετά τη λήξη των αιτήσεων θα κληθούν σε συνέντευξη από την αρμόδια επιτροπή του Τομέα στον οποίο απευθύνεται η αίτησή τους για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.

  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο: 2107722781 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση secret@survey.ntua.gr .

   

  Ο Κοσμήτορας της Σχολής

   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

  Καθηγητής ΕΜΠ