Υποψήφιοι Διδάκτορες

Στη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών υπάρχει η δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του ΕΜΠ και της Σχολής.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (άρθρο 9, παρ. 1 του Ν. 3685/2008) έχουν κάτοχοι ΜΔΕ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που προβλέπονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Σχολής, μπορεί να γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος ΜΔΕ*. Πτυχιούχοι ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ ή ισότιμων σχολών μπορούν να γίνουν δεκτοί ως υποψήφιοι διδάκτορες μόνο, εφόσον είναι κάτοχοι ΜΔΕ.

Οι θέσεις υποψηφίων διδακτόρων προκηρύσσονται από τη συνέλευση της Σχολής, μετά από εισήγηση του αρμοδίου Τομέα για τη γνωστική περιοχή κάθε θέσης και την αντίστοιχη επιτροπή επιλογής.
Στη Σχολή μας, αιτήσεις μπορούν επίσης να υποβληθούν και να αξιολογηθούν, εκτός διαδικασίας προκήρυξης, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι α) είναι κάτοχοι ΜΔΕ ή/και β) είναι υπότροφοι του ΙΚΥ ή έχουν εξασφαλίσει άλλη υποτροφία διεθνούς κύρους.

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος (άρθρο 9, παρ. 3 του Ν. 3685/2008) δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής της διατριβής. Με σχετική απόφαση της Σχολής μπορεί να προβλέπεται η παράλληλη παρακολούθηση και επιτυχής περάτωση οργανωμένου κύκλου μαθημάτων ή άλλες συναφείς δραστηριότητες. Για τους υποψήφιους διδάκτορες που γίνονται δεκτοί κατ' εξαίρεση χωρίς να είναι κάτοχοι ΜΔΕ, το ελάχιστο χρονικό όριο για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος είναι τουλάχιστον τέσσερα (4) πλήρη ημερολογιακά έτη από τον ορισμό της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος διδάκτορας υποχρεούται να παρακολουθήσει κύκλο μαθημάτων.

Η διοικητική διαδικασία για την αποδοχή του υποψηφίου και την εκπόνηση και έγκριση της διατριβής ακολουθεί τα παρακάτω στάδια:

*Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών που έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο του ΕΜΠ δεν έχει εκδοθεί σε ΦΕΚ. Οι εξαιρετικές περιπτώσεις (άρθρο 9, παρ. 1β του Ν. 3685/2008) τεκμηριώνονται στην εισηγητική έκθεση της επιτροπής επιλογής.

Δείτε επίσης:
Ν. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές
Πίνακας με τις διαδικασίες και τα έγγραφα για την ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής