Λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Δεν επιτρέπεται μέσω δημοσίως προσβάσιμου αρχείου λιστών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η:

• Αποθήκευση-Προβολή πορνογραφικού υλικού (φωτογραφικό, video ή κείμενο).
• Αποθήκευση-Προβολή υλικού που θίγει την υπόληψη τρίτων προσώπων.
• Δυσφήμηση ή συκοφαντία τρίτων προσώπων.
• Αποθήκευση εμπορικού ή διαφημιστικού υλικού χωρίς έγκριση.
• Αποθήκευση υλικού το οποίο αποτελεί κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας.
• Αποθήκευση-Προβολή υλικού που δεν συνάδει προς την Ακαδημαϊκή φυσιογνωμία της υπηρεσίας.