ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Τ.Ε.Π. ΣΤΙΣ Γ.Σ. ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Τ.Ε.Π.

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ

 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 2 του Ν.4485/04.08.2017 (ΦΕΚ 114 τ.Α΄) και στην ΥΑ153348/Ζ1/15.09.2017 (ΦΕΚ 3255 τ.Β’), όπως αντικαταστάθηκε με την ΥΑ Αριθ. Β. Προτ. 191014/Ζ1 (ΦΕΚ 3969/13.11.2017 τ.Β’), προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη των εκπροσώπων μελών Ε.Τ.Ε.Π. στις Γ.Σ. των Τομέων της Σχολής:

 Για τις Γ.Σ. των Τομέων (Τοπογραφίας, Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού, Έργων Υποδομής και Αγροτικής Ανάπτυξης) (για ετήσια θητεία, 1 τακτικό και 1 αναπληρωματικό μέλος)

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία: «Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή εκπροσώπων μελών Ε.Τ.Ε.Π. απαρτίζεται από το σύνολο των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού της ακαδημαϊκής μονάδας».

Οι εκλογές θα διεξαχθούν την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10.30 – 12.30 στη μικρή αίθουσα Γεωπληροφορικής (Ε.Π.Υ.)

O Κοσμήτορας

Χ. Ιωαννίδης

Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Προκήρυξη Εκλογών για ΕΤΕΠ