ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΠΔ407/80 ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΠΔ407/80 ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ»

Κατά την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής στις 21/01/2022 και κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος Ημερήσιας Διάταξης, υπό την ειδική της σύνθεση, τα μέλη της ΓΣ, λαμβάνοντας υπόψη την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΔΑ: ΩΞΜΝ46ΨΖΣ4-Α1Χ/15-12-2021, για την πρόσληψη ενός διδάσκοντα βάσει του ΠΔ407/80, στο γνωστικό αντικείμενο «Γεωδαισία», τις κατατεθείσες υποψηφιότητες, την αξιολόγηση της ορισθείσας τριμελούς επιτροπής και τις ανάγκες της Σχολής, αποφάσισε την πρόσληψη του κ. Αθανάσιου Μπίμη, κρίνοντάς τον καταλληλότερο για την πλήρωση της εν λόγω θέσης.

Από τη Γραμματεία ΣΑΤΜ-ΜΓ-ΕΜΠ