ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΠΔ407/80 ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΣΧΟΛΗΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΠΔ407/80 ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ»

Κατά την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής στις 18/03/2022 και κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος Ημερήσιας Διάταξης, υπό την ειδική της σύνθεση, τα μέλη της ΓΣ, λαμβάνοντας υπόψη την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΔΑ: ΩΧΥΤ46ΨΖΣ4-6ΥΟ/01-03-2022, για την πρόσληψη ενός διδάσκοντα βάσει του ΠΔ407/80, στο γνωστικό αντικείμενο «Τηλεπισκόπηση», τις κατατεθείσες υποψηφιότητες, την αξιολόγηση της ορισθείσας τριμελούς επιτροπής και τις ανάγκες της Σχολής, αποφάσισε την πρόσληψη της κας Μαρίας Βακαλοπούλου, κρίνοντάς την κατάλληλη για την πλήρωση της εν λόγω θέσης.

Από τη Γραμματεία ΣΑΤΜ-ΜΓ-ΕΜΠ