ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_Πρόσκληση σε διάλεξη των υποψηφίων, για τη θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό «Τοπογραφία - Τεχνική Γεωδαισία» (αριθμ. 8940, ΦΕΚ 906/15.04.2022, Τεύχος Γ’) της ΣΑΤΜ-ΜΓ, ΕΜΠ (ΚΩΔ.ΑΠΕΛΛΑ APP27294)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_Πρόσκληση σε διάλεξη των υποψηφίων, για τη θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό «Τοπογραφία - Τεχνική Γεωδαισία» (αριθμ. 8940, ΦΕΚ 906/15.04.2022, Τεύχος Γ’) της ΣΑΤΜ-ΜΓ, ΕΜΠ (ΚΩΔ.ΑΠΕΛΛΑ APP27294)

Η ορθή επανάληψη αφορά,στην εκ παραδρομής παράλειψη, του προγράμματος των διαλέξεων (η σειρά με την οποία θα μιλήσουν οι υποψήφιοι)