Πρόσκληση για την Παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. κ. Λουκά Κατίκα

Σας καλούμε στις 8 Απριλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 να παρακολουθήσετε την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής του Υ.Δ. της Σχολής κ. Λουκά Κατίκα, πτυχιούχου του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Ο τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής είναι: «Spatial Decision Support System for Offshore Wind Farm siting using Geographic Information Systems, Spatial Analysis and Optimization / Δημιουργία Συστήματος Υποστήριξης Λήψης Χωρικών Αποφάσεων για τη Χωροθέτηση Θαλάσσιων Αιολικών Πάρκων με τη χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών, Χωρικής Ανάλυσης και Βελτιστοποίησης».

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams.

Σύνδεσμος : https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9d3UDo7HAx4CStnqOeCZiHJwRt75gd5BlCTR3xyqHv01%40thread.tacv2/conversations?groupId=b6c6aff6-2c58-4b03-b2ec-a3df02e1feb7&tenantId=075e0cb3-752a-4320-b367-6d08b7918c40

Κωδικός : fqx7c9x

Γραμματεία ΣΑΤΜ-ΜΓ