Αντικείμενο Γνωστικής Περιοχής του Κτηματολογίου

 

H επιστημονική περιοχή του Κτηματολογίου περιλαμβάνει νομικά, τεχνικά, οικονομικά και διοικητικά εργαλεία για τη διασφάλιση ακίνητης περιουσίας και την καλή της διαχείριση γης, του θαλάσσιου χώρου και του δομημένου περιβάλλοντος, όπως στοιχεία:

Στα ανωτέρω θέματα αναπτύσσεται δραστηριότητα: