Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες του Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης

Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται οι προπτυχιακές και μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες, οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί στο Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης μετά το 2007 και είναι διαθέσιμες στο DSPACE

(Τελευταία ενημέρωση: Μάιος 2021)


Εργασίες οι οποίες είναι αναρτημένες στο DSPACE ανά επιβλέποντα


Επιβλέπων: Αργιαλάς Δ., Καθηγητής ΕΜΠ

Επιβλέπουσα: Καραθανάση Β., Καθηγήτρια ΕΜΠ

Επιβλέπων: Καράντζαλος Κ., Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ

Επιβλέπων: Ρόκος Δ., Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ