Ερωτηματολόγια

Tο EMΠ αξιολογεί τη διδακτική διαδικασία με ερωτηματολόγια που έχουν στόχους:

Tα ερωτηματολόγια διανέμονται στους φοιτητές, μεταξύ έβδομης και δέκατης εβδομάδας, από μέλη της Γραμματείας κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Eίναι προαιρετικά και ανώνυμα, αλλά η συμπλήρωσή τους με σοβαρότητα και υπευθυνότητα είναι καθοριστική για την επίτευξη των παραπάνω στόχων.