Department of Topography Personnel

DIRECTOR: M. Tsakiri, Professor

TEACHING STAFF
Professors: D. Argialas, Α. Georgopoulos, V. Gkikas, D. Delikaraoglou, E. Dimopoulou, C. Ioannidis, M. Kavouras, V. Karathanassi, R. Korakitis, E. Lambrou, B. Nakos, G. Pantazis, D. Paradissis, C. Potsiou, D. Stathas, M. Tsakiri
Associate Professors: V. Veskoukis, N. Doulamis, Κ. Κarantzalos
Assistant Professors: O. Arambatzi, A. Doulamis, P. Milas
Lecturers: G. Georgopoulos, M. Kokla, E. Telioni

SCIENTIFIC TEACHING STAFF
Scientific Associates: S. Doggouris, G. Makris, D. Pournaras

LABORATORY TEACHING STAFF
V. Andronis, K. Vamvoukakis, K. Vasili-Vasiliou, A. Zissopoulos, C. Iosifidis, I. Karabelas, P. Kolokoussis, Α. Karamanou, Α. Labropoulos, G. Manousakis, Α. Marinou, A. Bithas, G. Panopoulos, A. Papagianni, Μ. Pigaki, A. Skopeliti, S. Soile, S. Tapinaki, Ε. Τomai, D. Tsini, D. Τsinis, A. Tsoutsoura, R. Chliverou

LABORATORY TECHNICAL STAFF
I. Galanis, A. Geronteli, V. Zacharis, V. Massinas, E. Michaelidou, M. Bezerianou, G. Piniotis, Κ. Raptakis, Α. Sioulis, L. Stamou, Ν. Tzelepis,

ADMINISTRATIVE STAFF
H. Karydi, D. Koutrelakos

PhD CANDIDATES
S.-D. Alatza, E.-G. Alevizakou, Ch. Alexiadi, E. Anagnostou, D. Anastasiou, A. Argyridis, A. Baglatzi, P. Basiakou, S. Basiouka, A. Bimis, Ch. Bitzileki, N.-Ε. Blana, G. Bourmas, D. Brokou, N. Carboni, Ch. Charcharos, Ch. Chousiafis, A. Dimarogkona, M. Filippakopoulou, K. Fragkos, M. Gkeli, E. Goulimis, A. Heliodromitis, S. Ioannidou, L. Katikas, I. Kavvadas, F. Kalianou, Z. Kalogeropoulou, K. Karaiskos, A. Karalopoulos, A. Kasidoni, Ch. Kastrisios, D. Kitsakis, S. Kontarinis, G. Koumianakis, I. Kotsis, V. Kotsios, E. Lefakis, E. Maltezos, D. Mavromati, E. Mendonidis, V. Mitropoulos, I. Mintourakis, E. Michaelidou, G. Mourafetis, K. Nikolitsas, F. Orsenigo, X. Papanikolaou, M. Paraskevas, S. Peroutsea, D. Preka, Ch. Psaltis, M.-M. Ramow Calles, A. Saqellari-Likoka, P. Sismanidis, I. Sofos, E. Stabouloglou, Ch. Stavrou, Ch. Stedoumis, D. Sykas, G. Somarakis, K. Theofilogianakos, K. Tolidis, G. Tsingenopoulos, I. Tsilingiris, A. Vaiopoulos, M. Vakalopoulou, A. Valanis, S. Verykokou, A. Vitoratos