Department of Topography Personnel

DIRECTOR: C. Ioannidis, Professor

TEACHING STAFF
Professors: D. Argialas, Α. Georgopoulos, C. Ioannidis, M. Kavouras, V. Karathanassi, G. Karras, R. Korakitis, B. Nakos, D. Paradissis, D. Stathas, L. Tsoulos
Associate Professors: D. Delikaraoglou, E. Dimopoulou, E. Doukakis, V. Gkikas, E. Lambrou, G. Pantazis, C. Potsiou, M. Tsakiri
Assistant Professors: O. Arambatzi, A. Doulamis, N. Doulamis, Κ. Κarantzalos, P. Milas, V. Veskoukis
Lecturers: G. Georgopoulos, M. Kokla, E. Telioni

SCIENTIFIC TEACHING STAFF
Scientific Associates: S. Doggouris, G. Makris, Th. Matsikari, D. Pournaras

LABORATORY TEACHING STAFF
V. Andronis, A. Bithas, A. Zissopoulos, C. Iosifidis, I. Karabelas, P. Kolokoussis, Α. Karamanou, Α. Labropoulos, G. Manousakis, Α. Marinou, G. Panopoulos, A. Papagianni, Μ. Pigaki, A. Skopeliti, Ε. Τomai, A. Tsoutsoura, K. Vamvoukakis, K. Vasili-Vasiliou

LABORATORY TECHNICAL STAFF
M. Bezerianou, R. Chliverou, I. Galanis, A. Geronteli, E. Michaelidou, V. Massinas, G. Piniotis, Κ. Raptakis, Α. Sioulis, S. Soile, L. Stamou, S. Tapinaki, Ν. Tzelepis, D. Tsini, D. Τsinis, V. Zacharis

ADMINISTRATIVE STAFF
H. Karydi, S. Koumantaki, D. Koutrelakos

PhD CANDIDATES
S.-D. Alatza, E.-G. Alevizakou, Ch. Alexiadi, E. Anagnostou, D. Anastasiou, A. Argyridis, A. Baglatzi, P. Basiakou, S. Basiouka, A. Bimis, Ch. Bitzileki, N.-Ε. Blana, G. Bourmas, D. Brokou, N. Carboni, Ch. Charcharos, Ch. Chousiafis, A. Dimarogkona, M. Filippakopoulou, K. Fragkos, M. Gkeli, E. Goulimis, A. Heliodromitis, S. Ioannidou, L. Katikas, I. Kavvadas, F. Kalianou, Z. Kalogeropoulou, K. Karaiskos, A. Karalopoulos, A. Kasidoni, Ch. Kastrisios, D. Kitsakis, S. Kontarinis, G. Koumianakis, I. Kotsis, V. Kotsios, E. Lefakis, E. Maltezos, D. Mavromati, E. Mendonidis, V. Mitropoulos, I. Mintourakis, E. Michaelidou, G. Mourafetis, K. Nikolitsas, F. Orsenigo, X. Papanikolaou, M. Paraskevas, S. Peroutsea, D. Preka, Ch. Psaltis, M.-M. Ramow Calles, A. Saqellari-Likoka, P. Sismanidis, I. Sofos, E. Stabouloglou, Ch. Stavrou, Ch. Stedoumis, D. Sykas, G. Somarakis, K. Theofilogianakos, K. Tolidis, G. Tsingenopoulos, I. Tsilingiris, A. Vaiopoulos, M. Vakalopoulou, A. Valanis, S. Verykokou, A. Vitoratos