Υποτροφίες

Αγρονόμοι και Τοπογράφοι Μηχανικοί - Μηχανικοί Γεωπληροφορικής ΕΜΠ
 1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση δύο θέσων υποτροφίας από τον Ειδικό Λογαριασμό Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΕΜΠ σε Υποψήφιους Διδάκτορες της ΣΑΤΜ-ΜΓ ΕΜΠ

  Η αίτηση (δείτε εδώ) και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα θα κατατεθούν στην Γραμματεία ηλεκτρονικά, στην διεύθυνση  secret@survey.ntua.gr

  Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως και 30.09.2022

 2. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΚΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ "Λεωνίδας Νικολαΐδης" και "εις μνήμην Μαρίας Ζαούση" 2022-2023

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΖΑΟΥΣΗ  
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ
 3.  Δελτίο Τύπου

  Η Πρεσβεία της Ελβετίας στην Αθήνα ανακοινώνει ότι η Ελβετική Συνομοσπονδία προσφέρει υποτροφίες
  μέσω της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Υποτροφιών για Ξένους Φοιτητές (FCS) για το ακαδημαϊκό έτος
  2023-2024.

  Οι υποτροφίες απευθύνονται σε ερευνητές από όλα τα επιστημονικά πεδία που ενδιαφέρονται να
  συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Ελβετία και αφορούν ερευνητικά προγράμματα ενός έτους σε επίπεδο
  διδακτορικών ή μετα-διδακτορικών σπουδών, καθώς και διδακτορικά προγράμματα. Επίσης προσφέρονται
  υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στους τομείς των Τεχνών.

  Οι όροι υποβολής αιτήσεων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα:
  www.sbfi.admin.ch/scholarships_eng.

  Πριν από την υποβολή αίτησης, οι υποψήφιοι πρέπει να εξασφαλίσουν ότι το σχέδιο σπουδών τους ή το
  ερευνητικό τους πρόγραμμα θα μπορούν να πραγματοποιηθούν στο Πανεπιστήμιο, στο Πολυτεχνείο ή στο
  επιλεγμένο ATEI, επικοινωνώντας εκ των προτέρων με έναν υπεύθυνο καθηγητή ή με τη διεύθυνση του
  μεταπτυχιακού προγράμματος που τον ενδιαφέρει.

  Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με την Πρεσβεία (e-mail: athens@eda.admin.ch)
  για να λάβουν τα έντυπα υποψηφιότητας που θα συμπληρώσουν σε δύο (2) αντίτυπα. Ο πλήρης φάκελος
  πρέπει να επιστραφεί στην Πρεσβεία μέχρι τις 28 Οκτωβρί ου 2022 (σφραγίδα συστημένου ταχυδρομείου
  ή courier). Δεν θα ληφθούν υπόψη αιτήσεις που υποβλήθηκαν μετά την ημερομηνία αυτή ή
  ελλιπείς φάκελοι. Δεν θα ληφθεί υπόψη αίτηση από υποψήφιο που έχει διαμείνει στην
  Ελβετία για περισσότερα από ένα (1) έτος κατά την έναρξη της υποτροφίας.