Λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 • allstaff at survey.ntua.gr (Όλο το προσωπικό και συγκεκριμένα οι εξής: Μέλη ΔΕΠ, ΔΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΠ και ΙΔΑΧ)
  • teachers at survey.ntua.gr (Μέλη ΔΕΠ ΣΑΤΜ)
  • idax at survey.ntua.gr (ΙΔΑΧ)
  • eedip at survey.ntua.gr (ΕΔΙΠ)
  • edp at survey.ntua.gr (Προσωπικό Υποστήριξης)
  • etep at survey.ntua.gr (ΕΤΕΠ)

 • allstudents at survey.ntua.gr (ΌΛΟΙ οι φοιτητές και συγκεκριμένα οι εξής: Προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές και ΥΔ)
  • postgrad at survey.ntua.gr (Μεταπτυχιακοί Φοιτητές)
  • phdcand at survey.ntua.gr (Υποψήφιοι Διδάκτορες)
  • undergrad at survey.ntua.gr (Προπτυχιακοί Φοιτητές)

Δεν επιτρέπεται μέσω δημοσίως προσβάσιμου αρχείου λιστών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η:

• Αποθήκευση-Προβολή πορνογραφικού υλικού (φωτογραφικό, video ή κείμενο).
• Αποθήκευση-Προβολή υλικού που θίγει την υπόληψη τρίτων προσώπων.
• Δυσφήμηση ή συκοφαντία τρίτων προσώπων.
• Αποθήκευση εμπορικού ή διαφημιστικού υλικού χωρίς έγκριση.
• Αποθήκευση υλικού το οποίο αποτελεί κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας.
• Αποθήκευση-Προβολή υλικού που δεν συνάδει προς την Ακαδημαϊκή φυσιογνωμία της υπηρεσίας.