Cartography Lab Personnel

1994 theses

1997 kastoria

1997 lab

1997 stocholm

2014b lab

2015 ren

2017 100year

2019 ren

DIRECTOR: Kavouras Marinos (Professor)

TEACHING PERSONNEL
Kavouras Marinos (Professor)
Kokla Margarita (Assistant Professor)
Skopeliti Antelina (Assistant Professor)

Nakos Vyronas (Professor Emeritus, Ret. 2022)
Tsoulos Lysandros (Professor Emeritus, Ret. 2018)
Filippakopoulou Vassiliki (Professor Emeritus, Ret. 2012)

LABORATORY STAFF
Stamou Leda (Lab.Tech. Staff, Dr.)
Tzelepis Nikos (Lab.Tech. Staff)
Panopoulos Giorgos (Lab.Teach.Staff, Dr.)
Tomai Eleni (Lab.Teach.Staff, Dr.)
Bezerianou Maria (Lab.Tech.Staff)

POSTDOCTORAL RESEARCHERS
Cheliotis Kostas

PhD CANDIDATES
Tzelepis Nikos
Mitropoulos Vassilis
Blana Natalia
Kavadas Ioannis
Baglatzi Alkyoni
Karalopoulos Athanassios
Charcharos Christos
Kontarinis Stylianos
Anastopoulou Niki
Statha Filomila
Konstantinou Irini
Stavrou Christos
Zacharopoulou Dimitra