Cartography Lab Personnel

1994 theses

1997 kastoria

1997 lab

1997 stocholm

2014b lab

2015 ren

2017 100year

2019 ren

DIRECTOR: Kavouras Marinos (Professor)

TEACHING PERSONNEL
Nakos Vyronas (Professor)
Kavouras Marinos (Professor)
Kokla Margarita (Lecturer)
Filippakopoulou Vassiliki (Professor Emeritus, Ret. 2012)
Tsoulos Lysandros (Professor Emeritus, Ret. 2018)

LABORATORY STAFF
Stamou Leda (Lab.Tech. Staff, Dr.)
Tzelepis Nikos (Lab.Tech. Staff)
Skopeliti Antelina (Lab.Teach.Staff, Dr.)
Panopoulos Giorgos (Lab.Teach.Staff, Dr.)
Tomai Eleni (Lab.Teach.Staff, Dr.)
Bezerianou Maria (Lab.Tech.Staff)

POSTDOCTORAL RESEARCHERS
Cheliotis Kostas

PhD CANDIDATES
Mitropoulos Vassilis
Blana Natalia
Baglatzi Alkyoni
Karalopoulos Athanassios
Brokou Despoina
Charcharos Christos
Katikas Loukas
Kontarinis Stylianos
Anastopoulou Niki
Statha Filomila
Konstantinou Irini
Stavrou Christos