ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ, ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΟΡΥΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Σ.Α.Τ.Μ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ, ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΟΡΥΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Σ.Α.Τ.Μ.

Στις εκλογές που διεξήχθησαν την Τρίτη 21 Ιουλίου 2020, για την ανάδειξη των Διευθυντών των Εργαστηρίων Γενικής Γεωδαισίας, Ανώτερης Γεωδαισίας και Κέντρου Παρακολούθησης Δορυφόρων του Τομέα Τοπογραφίας της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, με τη χρήση του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ», εκλέχτηκαν για τριετή θητεία οι ακόλουθοι:

  • Εργαστήριο Γενικής Γεωδαισίας
    Γεώργιος Πανταζής, Καθηγητής
  • Εργαστήριο Ανώτερης Γεωδαισίας
    Γεώργιος Πανταζής, Καθηγητής
  • Κέντρο Παρακολούθησης Δορυφόρων

      Μαρία Τσακίρη, Καθηγήτρια

Πρακτικό Εκλογής