Συλλογικά Όργανα

Σύμφωνα με το Νόμο, τα συλλογικά όργανα της Σχολής είναι:

  • ο Κοσμήτορας
  • η Κοσμητεία
  • η Γενική Συνέλευση

Ο Κοσμήτορας της Σχολής είναι ο Καθηγητής κ. Χαράλαμπος Ιωαννίδης.

Αν η σχολή είναι μονοτμηματική, η κοσμητεία αποτελείται από τον κοσμήτορα, ο οποίος εκτελεί και χρέη προέδρου τμήματος, από τρεις εκλεγμένους από τη γενική συνέλευση της σχολής καθηγητές και από έναν εκπρόσωπο των φοιτητών. Στην περίπτωση αυτή, η γενική συνέλευση της σχολής ασκεί και τις αρμοδιότητες της συνέλευσης τμήματος.