Συλλογικά Όργανα

Σύμφωνα με το Νόμο 4485/2017, τα συλλογικά όργανα της Σχολής είναι:

  • ο Κοσμήτορας
  • η Κοσμητεία
  • η Γενική Συνέλευση

Κοσμήτορας της Σχολής είναι ο Καθηγητής κ. Χαράλαμπος Ιωαννίδης.

Η κοσμητεία αποτελείται από τον κοσμήτορα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ΠροέδρουΤμήματος (επειδή η Σχολή είναι μονοτμηματική), από τους Διευθυντές των Τομέων, από τρία εκλεγμένα μέλη ΔΕΠ από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής, έναν εκπρόσωπο ΕΔΙΠ, έναν εκπρόσωπο ΕΤΕΠ και από έναν εκπρόσωπο των Φοιτητών.

 Η Γενική Συνέλευση της σχολής ασκεί και τις αρμοδιότητες της Συνέλευσης Τμήματος.