Αξιολόγηση Σχολής

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

2019-2020

2020-2021

2021-2022

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΠΣ) ΣΧΟΛΗΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ- 2021

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΠΣ) ΣΧΟΛΗΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ- 2013

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης (EXTERNAL EVALUATION REPORT) Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ - 2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------