ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη»

Αντικείμενο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου "Περιβάλλον και Ανάπτυξη" είναι η ενίσχυση της τεχνολογικής έρευνας και η παραγωγή νέας διεπιστημονικής γνώσης στο πεδίο "Περιβάλλον και Ανάπτυξη".

Σκοποί του Προγράμματος είναι:

  • η διεπιστημονική εμβάθυνση και ειδίκευση διπλωματούχων μηχανικών του ΕΜΠ ή και άλλων ΑΕΙ της χώρας και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής και άλλων επιστημόνων, κυρίως θετικής κατεύθυνσης, στις μεθόδους και τεχνικές ολοκληρωμένης διεπιστημονικής προσέγγισης, έρευνας, συνεργασίας και αντιμετώπισης των αντικειμενικά πολυδιάστατων θεμάτων και προβλημάτων του Περιβάλλοντος και της Ανάπτυξης, καθώς και των σχέσεων, αλληλεξαρτήσεων και αλληλεπιδράσεών τους, για να καλύψουν με επάρκεια τις σχετικές ανάγκες του δημοσίου, του κοινωνικού και του ιδιωτικού τομέα.
  • η εις βάθος κατάρτιση και ανάπτυξη ερευνητικών ικανοτήτων μηχανικών και άλλων επιστημόνων ώστε αυτοί να καθίστανται ικανοί για παραγωγή νέας γνώσης.

Το ΔΠΜΣ "Περιβάλλον και Ανάπτυξη" οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις εξής κατευθύνσεις:

1. Περιβάλλον και Ανάπτυξη
2. Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών

Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ είναι 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα και η μέγιστη διάρκεια φοίτησης είναι 2 έτη.

Οι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορούν να ζητήσουν τη συνέχιση των σπουδών σε μία από τις συνεργαζόμενες στην οργάνωση του Προγράμματος Σχολές ΕΜΠ, προς απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος. Η επιλογή υποψηφίων Διδακτόρων γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής.

Διεθνοποίηση του Προγράμματος: Το ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Διεθνοποίησης των Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΜΠ, με το έργο «Υποστήριξη Δράσεων Διεθνοποίησης Μεταπτυχιακών Σπουδών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου» (MIS 6004804), που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΚΤ μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027», με σκοπό τη συμμετοχή και αλλοδαπών φοιτητών εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την προβολή των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων του ΕΜΠ.