Διπλωματικές Εργασίες

Κανονισμός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΣΑΤΜ

Η Δ.Ε. έχει τύποις και ουσία, το περιεχόμενο και την ελάχιστη διάρκεια (ένα πλήρες ακαδημαϊκό εξάμηνο, το 10ο) μιας εργασίας υψηλού επιπέδου, με την οποία ολοκληρώνεται και η εξειδίκευση που παρέχει το Ε.Μ.Π., μέσω των μαθημάτων εμβάθυνσης, στα τελευταία εξάμηνα των Σπουδών.

ii. Η ανάθεση θέματος Δ.Ε. σε φοιτητή γίνεται εφ' όσον αυτός οφείλει τα μαθήματα του 9ου εξαμήνου ή ίδιο αριθμό μαθημάτων άλλων εξαμήνων σύν άλλα τρία μαθήματα (δηλαδή ο μέγιστος αριθμός οφειλομένων μαθημάτων είναι 8). Η Γραμματεία της Σχολής ενημερώνει έγκαιρα τους Τομείς για τους δικαιούμενους να αναλάβουν Δ.Ε. φοιτητές.

iii. Η διάρκεια εκπόνησης της Δ.Ε. είναι δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα. Ο φοιτητής έχει δυνατότητα ολοκλήρωσης της Δ.Ε. σε ένα εξάμηνο μόνο εφ' όσον οφείλει μέχρι 3 μαθήματα κατά την ανάθεση της Δ.Ε.

iv. Η Δ.Ε. εκπονείται από τους τελειόφοιτους φοιτητές σε Τομέα και σε γνωστικά αντικείμενα τα οποία προέρχονται από περιοχές της κύριας ή της δευτερεύουσας εμβάθυνσης που επιλέγουν να παρακολουθήσουν σύμφωνα με το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών.

Σε περίπτωση που ο φοιτητής επιθυμεί να εκπονήσει τη Διπλωματική του Εργασία σε περιοχή της Σχολής που δεν περιέχεται στις εμβαθύνσεις του, πρέπει να υποβάλλει αιτιολογημένη αίτηση στη Γραμματεία της Σ.Α.Τ.Μ. η οποία εξετάζεται από την Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών.

Σε περίπτωση που ο φοιτητής επιθυμεί να εκπονήσει Διπλωματική Εργασία σε γνωστική περιοχή εκτός των περιοχών της Σχολής, θα πρέπει στην αιτιολογημένη αίτηση, που θα καταθέσει στην Γραμματεία της Σχολής, να δηλώσει την συγγενέστερη ή συσχετιζόμενη περιοχή της Σχολής, ώστε η Γραμματεία (συνεπικουρούμενη από την Επιτροπή ΠΠΣ, αν χρειάζεται) να στείλει το αίτημα στον αντίστοιχο Τομέα της ΣΑΤΜ. Ο Τομέας αποφασίζει για την αποδοχή της αίτησης και τον ορισμό των κατάλληλων εξεταστών. Τουλάχιστον ένας από τους εξεταστές πρέπει να ανήκει στον Τομέα, ενώ εκτός Σχολής μπορεί να είναι το πολύ δύο άλλα μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος (συμπεριλαμβανομένου του επιβλέποντος, ο οποίος πρέπει να είναι διδάσκων στη ΣΑΤΜ).

Η διαδικασία ανάθεσης της Διπλωματικής Εργασίας ξεκινά με αίτηση του φοιτητή προς τη Γραμματεία της Σχολής, στις περιόδους που αναφέρει το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο, στην οποία προσδιορίζεται ο Τομέας και η γνωστική περιοχή. Ο καθορισμός του θέματος και η πρόταση για τον επιβλέποντα μπορεί να γίνει:

1. Με επιλογή από το φοιτητή μέσα από κατάλογο συγκεκριμένων θεμάτων, που ανακοινώνει το κάθε μέλος Δ.Ε.Π. στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου. Στα προτεινόμενα θέματα πρέπει να περιγράφονται αδρά οι στόχοι, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, οι απαραίτητες γνώσεις, η βασική βιβλιογραφία και όσα άλλα στοιχεία είναι χρήσιμα για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων φοιτητών.

2. Με συνεννόηση φοιτητή-μέλους Δ.Ε.Π.

v. Μετά την λήξη της προθεσμίας των αιτήσεων, η Γραμματεία τις αποστέλλει στους Τομείς, οι οποίοι αποφασίζουν για την αποδοχή τους, για τον ορισμό της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής και ενημερώνουν σχετικά την Γραμματεία. Ο Διευθυντής του Τομέα οφείλει να τηρεί αρχείο εκπονούμενων διπλωματικών εργασιών στον Τομέα. Η τελική έγκριση γίνεται από τα συλλογικά όργανα της Σχολής (Γ.Σ. ή Δ.Σ.).

vi. Κάθε μέλος Δ.Ε.Π. έχει δικαίωμα και υποχρέωση εποπτείας Δ.Ε. στην περιοχή των μαθημάτων που διδάσκει και σε συναφή επιστημονικά πεδία.

vi. Μετά από γνώμη των Τομέων η Σχολή μπορεί να θέτει ένα άνω όριο αριθμού Δ.Ε. εποπτευομένων ταυτόχρονα από ένα μέλος Δ.Ε.Π., ώστε να διασφαλίζεται αφενός η αποτελεσματική επίβλεψη και αφετέρου η ισόρροπη, κατά το δυνατόν, κατανομή του εκπαιδευτικού έργου σε περισσότερα μέλη Δ.Ε.Π..

vii. Δεδομένου ότι ένας από τους κύριους στόχους της Δ.Ε. είναι η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας του φοιτητή, η εκπόνησή της γίνεται ατομικά από τον κάθε φοιτητή ή, αν το απαιτεί η φύση του θέματος και κατ΄ εξαίρεση πλήρως αιτιολογημένη, από ομάδα φοιτητών, υπό την προϋπόθεση ότι είναι διακριτή η ατομική εργασία και συμβολή, τόσο κατά την εκπόνηση όσο και κατά την παρουσίαση. Η έκταση του θέματος πρέπει να είναι τέτοια, ώστε η ολοκλήρωσή του να είναι καταρχήν εφικτή μέσα σε ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο πλήρους εργασίας του φοιτητή, αν και ο πραγματικός χρόνος ολοκλήρωσης εξαρτάται από την ανταπόκριση στις απαιτήσεις του θέματος και το βαθμό απασχόλησης. Το σύνολο των εκτιμώμενων ωρών συστηματικής απασχόλησης είναι της τάξεως των 500 ωρών ανά φοιτητή.