Αντικείμενο Τομέα Έργων Υποδομής και Αγροτικής Ανάπτυξης

Το αντικείμενο του Τομέα είναι η μελέτη και ο σχεδιασμός έργων της υπαίθρου που συμβάλουν στην ανάπτυξη της χώρας λαμβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές συνιστώσες τους με στόχο τη βιωσιμότητα.

Ο τομέας έχει δύο εμβαθύνσεις:

  • Εμβάθυνση "Διαχείρισης Υδατικών Πόρων" με αντικείμενο την ανάλυση και μελέτη της συμπεριφοράς των υδατικών πόρων (επιφανειακών και υπογείων) με στόχο το σχεδιασμό έργων αξιοποίησης και διαχείρισης υδατικών πόρων καθώς και την προστασία των υδροφορέων.

  • Εμβάθυνση της "Συγκοινωνιακής Τεχνικής" με αντικείμενο την μελέτη και σχεδιασμό επίγειων μεταφορικών συστημάτων (έργα οδοποιίας).