Εργαστήρια Τομέα Έργων Υποδομής και Αγροτικής Ανάπτυξης

Εργαστήριο Δομικής Μηχανικής και Στοιχείων Τεχνικών Εργων
Δ/ντης: Αναπλ. Καθηγητής Μ. Καττής

Εργαστήριο Εγγειοβελτιωτικών 'Εργων & Διαχείρισης Υδατικών Πόρων
Δ/ντης: Καθηγητής Β. Τσιχριντζής

Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής
Δ/ντρια: Αναπλ. Καθηγητής Κ. Κεπαπτσόγλου