Τομείς

Η εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα υλοποιείται από τους Τομείς που σύμφωνα με το Ν. 1268/82 αποτελούν τη βασική ακαδημαϊκή και ερευνητική μονάδα και καλύπτουν, στηρίζουν και προάγουν τη διδασκαλία και την έρευνα μέρους του γνωστικού αντικειμένου της Σχολής.

Οι Τομείς διοικούνται από την Γενική Συνέλευση που έχει παρόμοια σύνθεση με τη Συνέλευση της Σχολής. Σε κάθε Τομέα προΐσταται ο Διεθυντής του Τομέα, ένα πλήρους απασχόλησης μέλος Δ.Ε.Π. μέχρι και τη βαθμίδα του επίκουρου του οικείου Τομέα για θητεία ενός (1) έτους. Το σώμα των εκλεκτόρων για την εκλογή του Διευθυντή Τομέα απαρτίζεται από το σύνολο των μελών ΔΕΠ –και εφόσον υπάρχουν- τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του οικείου Τομέα. Επιτρέπεται η εκλογή Διευθυντή για δεύτερη συνεχόμενη θητεία, ενώ Διευθυντής δεν μπορεί να επανεκλεγεί πριν περάσουν δύο (2) έτη από τη λήξη της δεύτερης θητείας του, όπως και για περισσότερες από τέσσερις (4) θητείες συνολικά. Τέλος, ο Διευθυντής Τομέα δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου Α.Ε.Ι.. (Ν.4485/2017 άρθρο 27) 

Ως περαιτέρω υποδιαιρέσεις των Τομέων, υπάρχουν τα Εργαστήρια με εκπαιδευτικό και ερευνητικό αντικείμενο. Κάθε Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος Δ.Ε.Π., αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου, ο οποίος ανήκει στην ακαδημαϊκή μονάδα (Τομέα, Τμήμα ή Σχολή), στην οποία ανήκει το Εργαστήριο. Η θητεία του Διευθυντή είναι τριών (3) ετών. Είναι δυνατή η εκλογή του ίδιου προσώπου ως Διευθυντή για περισσότερες από μία θητείες. Η ιδιότητα του Διευθυντή δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μονοπρόσωπου οργάνου ή μέλους συλλογικού οργάνου Α.Ε.Ι.. Δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι και να εκλεγούν εκείνοι που αποχωρούν λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης. (Ν.4485/2017 άρθρο 29)