Αντικείμενο Τομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού

Ο Τομέας Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού θεραπεύει ένα φάσμα αντικειμένων, τα οποία άπτονται χωροταξικών και πολεοδομικών, αναπτυξιακών, περιβαλλοντικών κ.λπ. προβλημάτων στις διάφορες χωρικές κλίμακες (αστική/περιαστική, περιφερειακή, εθνική) και εντάσσονται στις παρακάτω περιοχές:

1. Χωροταξία & Περιφερειακή Ανάπτυξη
2. Αστικός / Πολεοδομικός Σχεδιασμός/ Βιώσιμη Κινητικότητα
3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός & Επιπτώσεις, Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος
4. Ανάλυση του Χώρου & Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Οι περιοχές εμβάθυνσης εξειδικεύονται περαιτέρω ως ακολούθως:

1. Περιοχή “Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης”

Η περιοχή αυτή εμβάθυνσης εστιάζει το ενδιαφέρον της στη μελέτη διαφορετικών κατηγοριών του χώρου (παράκτιες περιφέρειες, ορεινές περιφέρειες, νησιωτικές περιφέρειες, συνοριακές περιφέρειες, περιφέρειες σε αναπτυξιακή υστέρηση κ.λπ.), οι οποίες εμφανίζουν προβλήματα αναπτυξιακού ή χωρικού ενδιαφέροντος. Η μελέτη των προβλημάτων αυτών κατευθύνει τον σχεδιασμό κατάλληλων χωρικών, τομεακών ή/και άλλων παρεμβάσεων, με σκοπό την περιφερειακή ανάπτυξη και τη διασφάλιση της κοινωνικής, οικονομικής και χωρικής συνοχής των διαφορετικών χωρικών ενοτήτων. Για τον σκοπό αυτό, έμφαση δίνεται στις στοχεύσεις και κατευθύνσεις των σύγχρονων πλαισίων πολιτικής – εθνικής, ευρωπαϊκής και παγκόσμιας εμβέλειας –, καθώς και σε τρέχουσες θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις και εργαλεία σχεδιασμού. Τα παραπάνω συμβάλλουν στην εξοικείωση των σπουδαστών/στριών σχετικά με την εξέλιξη των προβλημάτων, αλλά και του θεωρητικού και μεθοδολογικού υποβάθρου του χωρικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού, στοιχείων ικανών να διασφαλίσουν την εμπλοκή τους σε διεπιστημονικές ομάδες για την εκπόνηση χωροταξικών και αναπτυξιακών μελετών, που έχουν ως περιοχή αναφοράς ευρύτερες χωρικές και αναπτυξιακές οντότητες.

Η συγκεκριμένη περιοχή περιλαμβάνει τα ακόλουθα μαθήματα:

 • Χωροταξία
 • Θεωρία και Μέθοδοι Συμμετοχικού Σχεδιασμού
 • Χωροταξική Πολιτική και Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • Αξιολόγηση στον Σχεδιασμό του Χώρου
 • Μέθοδοι και Εφαρμογές Χωροταξικού Σχεδιασμού
 • Οικονομική Γεωγραφία

2. Περιοχή “Αστικού /Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Bιώσιμης Kινητικότητας”

Η περιοχή αυτή εμβάθυνσης εστιάζει το ενδιαφέρον της στη μελέτη και επίλυση των προβλημάτων σε αστικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, παρέχει τη θεωρητική γνώση και τα μεθοδολογικά εργαλεία που απαιτούνται για την αντιμετώπιση προβλημάτων του δομημένου, αστικού και οικιστικού περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη στρατηγικές για τη βιώσιμη κινητικότητα.

Περιλαμβάνει σειρά μαθημάτων που στηρίζουν το γνωστικό υπόβαθρο των σπουδαστών για τη μελέτη των προβλημάτων του αστικού χώρου, και συγκεκριμένα:

 • Εισαγωγή στην Πολεοδομία & Οικιστικά Δίκτυα
 • Αστική Γεωγραφία
 • Πολεοδομία
 • Μέθοδοι & Εφαρμογές Πολεοδομικού Σχεδιασμού
 • Γεωγραφία των Μεταφορών
 • Κοινωνιολογία του Χώρου

3. Περιοχή “Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού & Επιπτώσεων – Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος”

Η περιοχή αυτή εμβάθυνσης έχει ως αντικείμενο τον σχεδιασμό έργων και παρεμβάσεων στο φυσικό περιβάλλον, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εκτίμηση των επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον από έργα και σχέδια. Στο πλαίσιο αυτό, παρέχει το γνωστικό υπόβαθρο που απαιτείται για τη μελέτη των επιπτώσεων από την ανθρώπινη δραστηριότητα στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.

Για τον σκοπό αυτό, η περιοχή περιλαμβάνει σειρά μαθημάτων που στηρίζουν το γνωστικό υπόβαθρο για τη μελέτη των φυσικών μεταβλητών, τη διαχείριση των φυσικών πόρων, καθώς και τη μελέτη των επιπτώσεων από την εφαρμογή σχεδίων και προγραμμάτων. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει τα μαθήματα:

 • Φυσική Γεωγραφία & Περιβάλλον
 • Εφαρμογές στη Διαχείριση Φυσικών Πόρων
 • Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις
 • Βιώσιμη Ανάπτυξη και Περιβάλλον
 • Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός

4. Περιοχή “Ανάλυσης του Χώρου & Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών”

Η συγκεκριμένη περιοχή εμβάθυνσης αποτυπώνει τη γεωγραφική προσέγγιση στην εμβάθυνση και μελέτη των χωρικών δομών στις διαφορετικές κλίμακες. Στο πλαίσιο αυτό, εστιάζει στην ανάλυση, την επεξεργασία και την οπτικοποίηση των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών του γεωγραφικού χώρου, στη μελέτη των σχέσεων αλληλεξάρτησης μεταξύ των διαφορετικών ενοτήτων του· και στην εμβάθυνση στις διαδικασίες που επιφέρουν μεταβολές στα χαρακτηριστικά αυτά. Η καταγραφή των χαρακτηριστικών του χώρου και η μελέτη της διαχρονικής τους εξέλιξης με εργαλεία, μεθόδους και τεχνολογίες ανάλυσης και διαχείρισης χωρικής πληροφορίας συμβάλλουν στη διατύπωση/εξειδίκευση χωρικών και αναπτυξιακών προβλημάτων σχεδιασμού, αποτελώντας έτσι τη βάση για τη διαχείριση των εν λόγω προβλημάτων στις διάφορες χωρικές κλίμακες αναφοράς.

Στη συγκεκριμένη περιοχή εμβάθυνσης εντάσσονται τα μαθήματα:

 • Γεωγραφία και Ανάλυση του Χώρου
 • Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών.