Ιστοσελίδες μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

· Γραμμική Άλγεβρα και Αναλυτική Γεωμετρία

· Μαθηματική Ανάλυση

· Εισαγωγή στην Πληροφορική

· Γενική Γεωλογία

· Παραστατική & Προοπτική Γεωμετρία

· Τεχνικές και Τοπογραφικές Σχεδιάσεις

· Φυσική Γεωγραφία & Περιβάλλον

 

2ο Εξάμηνο

· Διαφορικές Εξισώσεις και Μιγαδικές Συναρτήσεις

· Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική

· Γεωδαισία Ι (Εισαγωγή στη Γεωδαισία)

· Φυσική Ι (Μηχανική)

· Χαρτογραφία Ι (Γενική Χαρτογραφία)

· Προγραμματιστικές Τεχνικές

· Προβολική Γεωμετρία

 

3ο Εξάμηνο

· Αριθμητική Ανάλυση
· Διαφορική Γεωμετρία
· Φυσική ΙΙ (Ηλεκτρομαγνητισμός & Οπτική)
· Βάσεις Δεδομένων
· Γεωδαισία ΙΙ (Γεωδαιτικές Μέθοδοι & Όργανα)|
· Τεχνική Μηχανική

 

4ο Εξάμηνο

· Αρχές Γεωπληροφορικής και Σ.Γ.Π.

· Γεωδαισία ΙΙΙ (Αποτυπώσεις-Χαράξεις)

· Φωτοερμηνεία-Τηλεπισκόπηση

· Χαρτογραφία ΙΙ (Αναλυτική Χαρτογραφία)

· Οδοποιία Ι (Γεωμετρικός Σχεδιασμός Οδών)

· Γεωτεχνική Μηχανική

· Μεγάλες Γεωδαιτικές Ασκήσεις I

 

5ο Εξάμηνο

· Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση

· Γεωδαισία ΙV (Ανώτερη Γεωδαισία)

· Θεωρία Σφαλμάτων & Συνορθώσεις Ι

·Φωτογραμμετρία Ι (Εισαγωγή στη Φωτογραμμετρία)

· Γεωγραφία και Ανάλυση του Χώρου

· Μηχανική Ρευστών

· Σχεδιασμός Συγκοινωνιακών Έργων Οικονομικά Στοιχεία

· Ιστορία Πολιτισμού

· Κοινωνιολογία του Χώρου

· Φιλοσοφία των Επιστημών

 

6ο Εξάμηνο

· Γεωδαισία V (Δορυφορική Γεωδαισία)

· Φωτογραμμετρία ΙΙ (Αναλυτική Φωτογραμμετρία)

· Εφαρμοσμένη Υδραυλική

· Τεχνική Υδρολογία

· Γεωδαιτική Αστρονομία

· Ειδικά Θέματα Γεωδαισίας

· Στοιχεία Επεξεργασίας Σημάτων

· Συλλογή Φωτογραφικών Δεδομένων

· Αστική Γεωγραφία

· Θεματική Χαρτογραφία

· Εισαγωγή στην Πολεοδομία & Οικιστικά Δίκτυα

· Τεχνικά Υλικά

· Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

· Θεωρία Σφαλμάτων & Συνορθώσεις ΙΙ

· Εισαγωγή στις Τεχνολογίες Περιβάλλοντος

· Συστήματα Μεταφορών

· Μεγάλες Γεωδαιτικές Ασκήσεις ΙΙ

 

7ο Εξάμηνο

· Κτηματολόγιο

· Ψηφιακή Τηλεπισκόπηση

· Πολεοδομία

· Υδραυλικά Έργα

· Δορυφορική Γεωδαισία & Πλοήγηση

· Ειδικά Κεφαλαία Τηλεπισκόπησης

· Εισαγωγή στο γήινο πεδίο βαρύτητας

· Φωτογραμμετρία ΙΙΙ (Ψηφιακή Φωτογραμμετρία)

· Ψηφιακή Χαρτογραφία

· Εφαρμοσμένη Οπτική

· Χωροταξική Πολιτική & Περιφερειακή Ανάπτυξη

· Δομικές Μηχανές – Οργάνωση Εργοταξίων

· Αρχές Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

· Οικονομική Γεωγραφία

· Εδαφομηχανική - Θεμελιώσεις

· Οδοποιία ΙΙ (Κυκλοφοριακή Τεχνική)

· Υδρολογία Υπόγειων Νερών

· Εφαρμογές στη Διαχείριση Φυσικών Πόρων

 

8ο Εξάμηνο

· Χωροταξία

· Σχεδιασμός Κατασκευών από Ωπλισμένο Σκυρόδεμα

· Γεωφυσικές Διασκοπήσεις - Βαρυτημετρία

·Συστήματα Κτηματολογίου και Πολιτική Γης

· Ραδιομετρία και Μικροκυματική Τηλεπισκόπηση

· Υδρογραφία - Ωκεανογραφία

· Αξιολόγηση στο Σχεδιασμό Του Χώρου

· Γεωγραφία των Μεταφορών

· Μέθοδοι & Εφαρμογές Πολεοδομικού Σχεδιασμού

· Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις

· Εγγειοβελτιωτικά Έργα

· Οδοποιία ΙΙΙ (Σχεδιασμός & Λειτουργία Κόμβων)

· Σιδηροδρομική

· Ανοικτοί Αγωγοί και Υδραυλικές Κατασκευές

· Τεχνολογία Κατασκευών

· Μεγάλες Ασκήσεις Ανώτερης & Δορυφορικής Γεωδαισίας

· Μεγάλες Ασκήσεις Τηλεπισκόπησης

· Μεγάλες Ασκήσεις Φωτογραμμετρίας

 

9ο Εξάμηνο

· Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων
· Στοιχεία Δικαίου και Τεχνική Νομοθεσίας
· Αξίες Ακινήτων και Διαχείριση Γης
· Ειδικά θέματα Δορυφορικής Γεωδαισίας
· Θαλάσσια Γεωδαισία
· Μετρολογία
· Θεωρία και Μέθοδοι Συμμετοχικού Σχεδιασμού
· Μέθοδοι και Εφαρμογές Χωροταξικού Σχεδιασμού
· Υγειονομική Τεχνολογία & Περιβάλλον
· Διευθετήσεις Υδατορευμάτων
· Επιχειρησιακή Έρευνα
· Οδοποιία IV (Κατασκευαστικά Στοιχεία Έργων Οδοποιίας)
· Τεχνικά Έργα Υποδομής
· Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων

· Ανάπτυξη και Διαχείριση Συστημάτων Κτηματολογίου
· Αποτυπώσεις Μνημείων
· Εφαρμογές Ανώτερης και Δορυφορικής Γεωδαισίας
· Εφαρμογές Φωτοερμηνείας- Τηλεπισκόπησης
· Τεχνική Γεωδαισία
· Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός
· Σχεδιασμός - Μελέτη - Λειτουργία Οδικών Έργων
· Σχεδιασμός Συστημάτων Υδατικών Πόρων
· Εφαρμογές Διασυνδεδεμένων Ψηφιακών Συστημάτων