ΔΠΜΣ «Γεωπληροφορική»

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»

GeoInfo

Η Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής (ΣΑΤΜ-ΜΓ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, σε συνεργασία με τις Σχολές Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) και Μεταλλειολόγων - Μεταλλουργών Μηχανικών (ΜΜΜ) οργανώνει από το ακαδημαϊκό έτος 1998 - 1999 Διεπιστημονικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στο γνωστικό πεδίο Γεωπληροφορική. Το ΔΠΜΣ έχει ως στόχο τη διεπιστημονική εμβάθυνση των διπλωματούχων Μηχανικών του ΕΜΠ ή και πτυχιούχων άλλων ΑΕΙ της χώρας, ή ισοτίμων της αλλοδαπής και άλλων επιστημόνων, στη συλλογή, γεωαναφορά, περιγραφή, ερμηνεία, χαρτογράφηση και απεικόνιση χωρικών δεδομένων του φυσικού, τεχνικού και κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος, καθώς και σε ανάλυση και σχεδιασμό του χώρου και ανάπτυξη ποικίλλων γεωεφαρμογών με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογιών αιχμής και ιδιαίτερα της πληροφορικής. Η διάρκεια του προγράμματος είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη Γεωπληροφορική απαιτεί: (α) επιτυχή ολοκλήρωση 8 μαθημάτων (4 μαθήματα κορμού και 4 ειδίκευσης) και (β) επιτυχή ολοκλήρωση ερευνητικής εργασίας. Ο συνολικός αριθμός πιστώσεων (ECTS) που αντιστοιχεί στην απόκτηση του διπλώματος είναι 90 (30 ανά εξάμηνο). Ο αριθμός των ετησίως εγγραφομένων μεταπτυχιακών φοιτητών είναι περίπου 30.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

http://geoinformatics.ntua.gr/

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

http://geoinformatics.ntua.gr/info