Πρακτική Άσκηση

Η Πρακτική Άσκηση της Σ.Α.Τ.Μ. αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος Σπουδών. Σ΄αυτήν εντάσσεται το υποχρεωτικό μάθημα "Μεγάλες Γεωδαιτικές  Ασκήσεις Ι" και 4 κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα: οι "Μεγάλες Γεωδαιτικές Ασκήσεις ΙΙ", οι "Μεγάλες Γεωδαιτικές Ασκήσεις Ανώτερης και Δορυφορικής Γεωδαισίας", οι "Μεγάλες Ασκήσεις Φωτογραμμετρίας" και, τέλος, οι "Μεγάλες Ασκήσεις Φωτοερμηνείας και Τηλεπισκόπησης".

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Πρακτικής Άσκησης της Σχολής πατώντας εδώ.