Γενικές Πληροφορίες

Ο Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός αποτελεί μαζί με τον Αρχιτέκτονα και τον Πολιτικό Μηχανικό τις τρεις βασικές ειδικότητες του λεγόμενου κατασκευαστικού τομέα. Και οι τρεις αυτές ειδικότητες καλύπτουν τις ανάγκες μελετών και κατασκευών του τομέα αυτού είτε αυτόνομα είτε πολλές φορές και σε επικάλυψη.

Στην Ελλάδα τα επαγγελματικά δικαιώματα του Αγρονόμου - Τοπογράφου Μηχανικού προσδιορίστηκαν αρχικά με τον Νόμο 4663/1930 και σήμερα καθορίζονται με το ΠΔ 99/25-10-2018 (ΦΕΚ 187Α'/05-11-2018, άρθρο 7). Ασκώντας τα επαγγελματικά δικαιώματα που διαχρονικά του παρείχαν οι νόμοι, ο Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός κατόρθωσε στις δεκαετίες, που πέρασαν και μέχρι σήμερα να είναι ένας καταξιωμένος μηχανικός όχι μόνο στις καθαρά τοπογραφικές εργασίες αλλά και ως εργολήπτης δημοσίων έργων και μελετητής χωροταξικών, πολεοδομικών, περιβαλλοντικών, συγκοινωνιακών και υδραυλικών έργων.

Σύμφωνα με ένα συμβατικό ορισμό της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τοπογράφων (International Federation of Surveyors), ο Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός παγκοσμίως μπορεί να ασχοληθεί με:

 • Τον προσδιορισμό του μεγέθους και της μορφής της γης,
 • Τον προσδιορισμό της θέσης φυσικών χαρακτηριστικών, κατασκευών και τεχνικών έργων,
 • Τον προσδιορισμό της θέσης ορίων δημοσίων και ιδιωτικών εκτάσεων
 • Τον σχεδιασμό, εγκατάσταση και διαχείριση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών,
 • Την παραγωγή και σύνταξη χαρτών, σχεδίων, αρχείων διαγραμμάτων και τεχνικών εκθέσεων,
 • Την μελέτη του φυσικού και κοινωνικού χώρου με στόχο το σχεδιασμό αστικών υπεραστικών
  περιοχών καθώς και τον περιφερειακό σχεδιασμό,
 • Τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και αναδιάρθρωση των ιδιοκτησιών,
 • Τον προσδιορισμό των αξιών και τη διαχείριση των ιδιοκτησιών,
 • Τον σχεδιασμό, μελέτη, μέτρηση και διαχείριση των κατασκευαστικών έργων.

DJI 0053

Η είσοδος των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και τα νέα επιστημονικά και επαγγελματικά δεδομένα, που προκύπτουν από την ενιαία αγορά εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα δώσουν νέες διαστάσεις και θα διαμορφώσουν νέες απαιτήσεις τόσο στον επιστημονικό τομέα όσο και στον επαγγελματικό τομέα του Αγρονόμου - Τοπογράφου Μηχανικού στα επόμενα χρόνια.

Οι απαιτήσεις σε θέματα διαχείρισης πληροφοριών και τεχνικών διεργασιών, σε οικονομικά και νομικά δεδομένα έργων και μελετών θα αυξάνουν με την πάροδο του χρόνου. Παράλληλα νέοι επιστημονικοί και επαγγελματικοί ορίζοντες θα ανοίγονται, όπως ειδικότητες, που σχετίζονται με θέματα σχεδιασμού και διαχείρισης γης, περιβαλλοντικού σχεδιασμού και επιπτώσεων, τηλεματικής, οικονομίας των κατασκευών κ.λ.π., τους οποίους ο Έλληνας Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός με την παραδοσιακά υψηλής στάθμης και μεγάλου εύρους εκπαίδευση που του παρέχεται, θα μπορεί εύκολα να κατακτά.

Τα δεδομένα αυτά με μεθοδική, συνεχή και συστηματική προσπάθεια από τη Σ.Α.Τ.Μ. αντικατοπτρίζονται όσο είναι δυνατό και πρακτικά εφικτό κάθε φορά στο Πρόγραμμα Σπουδών της Σχολής.


satm-logo-470x400

Η εικόνα είναι αντίγραφο έργου του Ν. Χατζηκυριάκου-Γκίκα για τη Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής του ΕΜΠ.


 

survey flatten760

Αφίσα Σχολής Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών

Διαθέσιμα μεγέθη: