Έρευνητικό Έργο

Τίτλος προγράμματος: Φωτογραμμετρική και Σχεδιαστική αποτύπωση τμήματος όψεως του τείχους του Κάστρου της Χίου

Επιστημονικός υπεύθυνος: Γεωργόπουλος Ανδρέας

Έναρξη – Λήξη: 01/02/2018 - 31/12/2018

Τομέας: Α

Χρηματοδότης: Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

Ιστοσελίδα:

Περιγραφή: Με το έργο αυτό, θα παραχθούν λεπτομερή τεκμηριωτικά προϊόντα για το τμήμα του τείχους του Κάστρου της Χίου που ενδιαφέρει την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου. Συγκεκριμένα θα παραχθούν γραμμικά αρχιτεκτονικά σχέδια και ορθοφωτογραφίες σε κλίμακες 1:25 και 1:40 του επίπεδου τείχους καθώς και του Πύργου επάνω από τον προμαχώνα. Για τον προμαχώνα θα δημιουργηθεί ανάπτυγμα τόσο με ορθοφωτογραφίες όσο και σε γραμμικό σχέδιο.


Τίτλος προγράμματος: Ανάπτυξη Μεθόδων για την Γεωμετρική Τεκμηρίωση Πολιτιστικών Αγαθών

Επιστημονικός υπεύθυνος: Γεωργόπουλος Ανδρέας

Έναρξη – Λήξη: 05/03/2018 - 30/11/2019

Τομέας: Α

Χρηματοδότης: ΓΓΕΤ/ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ

Ιστοσελίδα:

Περιγραφή: Το έργο αυτό θα χρηματοδοτήσει νέους ερευνητές ώστε να αναπτυχθεί τεχνογνωσία για την αυτοματοποίηση και βελτίωση των σύγχρονων μεθόδων για την γεωμετρική τεκμηρίωση αντικειμένων της πολιτιστικής κληρονομιάς.


Τίτλος προγράμματος: Τεχνολογίες Ανάλυσης και Επεξεργασίας Γεωχωρικών Ιατρικών Δεδομένων

Επιστημονικός υπεύθυνος: Δουλάμης Αναστάσιος

Έναρξη – Λήξη: 02/04/1028 – 30/11/2019

Τομέας: Α

Χρηματοδότης: ΓΓΕΤ/ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ

Ιστοσελίδα:

Περιγραφή: Το παρόν έργο αποσκοπεί στην ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου και χωρικής πληροφορίας, για ιατρικές εφαρμογές. Οι τεχνολογίες θα συνδέσουν στατιστική πληροφορία για την πρόγνωση και εξέλιξη επιπτώσεων καρδιαγγειακών παθήσεων.


Τίτλος προγράμματος: Τεχνολογίες Ανάλυσης Σημάτων και Αναγνώρισης Προτύπων στην Γεωπληροφορική

Επιστημονικός υπεύθυνος: Δουλάμης Νικόλαος

Έναρξη – Λήξη: 07/09/2018 – 30/07/2020

Τομέας: Α

Χρηματοδότης: Ε.Ε.

Ιστοσελίδα:

Περιγραφή: Στο παρόν έργο μελετώνται τεχνολογίες ανάλυσης σημάτων και αναγνώρισης προτύπων στην γεωπληροφορική. Οι τεχνολογίες αυτές περιλαμβάνουν ανάλυση οπτικών δεδομένων, επεξεργασία γεωχωρικών σημάτων (μονοδιάστατων ή πολυδιάστατων) όπως πολυφασματικά δεδομένα, σήματα ενέργειας, ανάλυση σημάτων GPS και ιατρικών χωρικών δεδομένων


Τίτλος προγράμματος: Cycling as an element of Urban climate mitigation policy-EUKI

Επιστημονικός υπεύθυνος: Βλαστός Θάνος

Έναρξη – Λήξη: 23/04/2018 – 15/03/2018

Τομέας: Β

Χρηματοδότης: Federal Ministry of the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety

Ιστοσελίδα:

Περιγραφή: Στόχος του έργου είναι να αναδειχθεί το πόσο το ποδήλατο θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και κατά συνέπεια αυτό να οδηγήσει σε μια σημαντική στροφή προς αυτό το μέσο. Ειδικότερα, η έρευνα θα συζητήσει τρόπους για την αξιολόγηση του σημερινού καθεστώτος της ποδηλασίας και θα καταθέσει προτάσεις για την ανάπτυξη μέτρων πολιτικής και σχεδιασμού στους  τομείς της υποδομής, των υπηρεσιών και της προώθησης ώστε να ενισχυθεί η χρήση του ποδηλάτου. Μέσω της έρευνας θα δοθεί η δυνατότητα σε πέντε χώρες της Κεντρικής, Ανατολικής  και Νοτιοανατολικής Ευρώπης να συνεργαστούν στενά : Tartu (EE), Ρίγα (LV), Βαρσοβία (PL), Velika Gorica (HR), Βριλήσσια. Οι παραπάνω πόλεις θα αναπτύξουν δικές τους λύσεις και στρατηγικές για την προώθηση της αστικής ποδηλασίας.


Τίτλος προγράμματος: PANOPTIS- development of a decision support system for increasing the resilience of transportation infrastructure based on combined use of terrestrial and airborne sensors and advanced modelling tools

Επιστημονικός υπεύθυνος: Δουλάμης Αναστάσιος

Έναρξη – Λήξη: 01/06/2018 – 30/11/2018

Τομέας: Α

Χρηματοδότης: Ε.Ε.

Ιστοσελίδα: http://www.panoptis.eu/

Περιγραφή: Ο ΠΑΝΟΠΤΗΣ στοχεύει στην αύξηση της ανθεκτικότητας των οδικών υποδομών και στην εξασφάλιση αξιόπιστης διαθεσιμότητας του δικτύου υπό δυσμενείς συνθήκες, όπως ακραίες καιρικές συνθήκες, κατολισθήσεις και σεισμοί. Ο κύριος στόχος μας είναι να συνδυάσουμε σενάρια κλιματικής αλλαγής σε χαμηλά επίπεδα (εφαρμοζόμενα στις οδικές υποδομές) με εργαλεία προσομοίωσης (δομικά / γεωτεχνικά) και πραγματικά δεδομένα (από υφιστάμενους και νέους αισθητήρες), έτσι ώστε να παρέχεται στους φορείς εκμετάλλευσης ένα ολοκληρωμένο εργαλείο ικανό να υποστηρίζει αποτελεσματικότερα διαχείριση των υποδομών τους σε επίπεδο προγραμματισμού, συντήρησης και λειτουργίας. Προς τούτο, ο ΠΑΝΟΠΤΗΣ έχει ως στόχο:
- να χρησιμοποιηθούν δεδομένα μοντελοποίησης υψηλής ανάλυσης για τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση του κλιματολογικού κινδύνου των επιλεγμένων υποδομών μεταφορών και των σχετικών αναμενόμενων ζημιών ·
- να χρησιμοποιηθούν τα υπάρχοντα δεδομένα SHM (από επιταχυνσιόμετρα, μετρητές τάσης κλπ.) με νέους τύπους δεδομένων που παράγονται από τους αισθητήρες (ηλεκτρονική όραση) για την τροφοδοσία του δομικού / γεωτεχνικού προσομοιωτή,
- να χρησιμοποιηθούν εξατομικευμένες καιρικές προβλέψεις (συνδυάζοντας άψογα όλες τις διαθέσιμες πηγές δεδομένων) για συγκεκριμένα καυτά σημεία, παρέχοντας έγκαιρες προειδοποιήσεις με αντίστοιχη εκτίμηση επιπτώσεων σε πραγματικό χρόνο,
- να αναπτυχθούν βελτιωμένες παρατηρήσεις πολλαπλών διαστημικών, πολλαπλών αισθητήρων και δορυφορικών δορυφόρων με αξιόπιστη ανάλυση φασματικής ανάλυσης, κατανόηση ηλεκτρονικών υπολογιστών και μηχανική μάθηση με διάγνωση για διάφορες υποδομές μεταφορών ·
- να σχεδιάσει και να εφαρμόσει ένα περιβάλλον πλατφόρμας για την αξιολόγηση της ολιστικής αντοχής ως καινοτόμο εργαλείο σχεδιασμού το οποίο θα επιτρέπει ποσοτική αξιολόγηση της ανθεκτικότητας μέσω ενός περιβάλλοντος προσομοίωσης από άκρο σε άκρο, σεναρίων εκτίμησης αντίκτυπου / κινδύνου / ανθεκτικότητας. Οι επιπτώσεις των μέτρων προσαρμογής μπορούν να διερευνηθούν μεταβάλλοντας τις παραμέτρους εισαγωγής κινδύνου, έκθεσης και ευπάθειας.
- Σχεδιασμός και εφαρμογή μιας κοινής επιχειρησιακής εικόνας, συμπεριλαμβανομένης μιας διεπαφής βελτιωμένης απεικόνισης και ενός συστήματος διαχείρισης περιστατικών.
Η ολοκληρωμένη πλατφόρμα PANOPTIS (και οι υποενότητες της) θα επικυρωθούν σε δύο πραγματικές μελέτες περιπτώσεων στην Ισπανία και την Ελλάδα.


Τίτλος προγράμματος: Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αρχιτεκτονικής και τεχνικών προδιαγραφών για το έργο με τίτλο "ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ"

Επιστημονικός υπεύθυνος: Βεσκούκης Βασίλειος

Έναρξη – Λήξη:

Τομέας:

Χρηματοδότης: Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών

Ιστοσελίδα:

Περιγραφή: Πρόκειται για έργο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών το οποίο αφορά την υποστήριξη της υλοποίησης υποέργου με αντικείμενο την καταγραφή της αρχιτεκτονικής και των λειτουργιών του υπάρχοντος πληροφοριακού συστήματος του "Κόμβου Διαλειτουργικότητας" του ΥΠΕΣ και κατόπιν τη μελέτη τριών εναλλακτικών προτάσεων για μια νέα αρχιτεκτονική του συστήματος, των λειτουργικών προδιαγραφών αυτών, καθώς και των τεχνικών προδιαγραφών για την υλοποίηση της αρχιτεκτονικής που θα επιλεγεί με ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία.


Τίτλος προγράμματος: Τεχνολογίες παλυτροπικής μηχανικής μάθησης και επεξεργασίας σήματος από ετερογενείς  πηγές δεδομένων με εφαρμογή στην ασφάλεια και επιτήρηση κρίσιμων υποδομών και εγκαταστάσεων

Επιστημονικός υπεύθυνος: Δουλάμης Αναστάσιος

Έναρξη – Λήξη: 07/09/2018 – 27/06/2021

Τομέας: Α

Χρηματοδότης: ΥΠΕΘ/ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

Ιστοσελίδα:

Περιγραφή: Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη αλγορίθμων επεξεργασίας σήματος και εξαγωγής σημασιολογικής πληροφορίας μέσω μηχανικής μάθησης από πολλαπλές διαφορετικές πηγές πληροφορίας (οπτικές κάμερες, θερμικές κάμερες και ραντάρ διαφορετικών τύπων), η ανάπτυξη ευφυών τεχνικών σύντηξης (fusion) πολυτροπικής (multimodal) πληροφορίας και τελικά η ανάπτυξη ενός προηγμένου συστήματος λήψης αποφάσεων. Η εξαγωγή σημασιολογικής πληροφορίας θα αφορά σε ανίχνευση και αναγνώριση αντικειμένων, σε ιχνηλάτηση κίνησης και σε ανίχνευση ατυπικής δραστηριότητας (anomaly detection). Στο πρώτο στάδιο της επεξεργασίας θα γίνει ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των κατάλληλων φίλτρων και τελεστών ώστε από τα πρωτογενή δεδομένα των ετερογενών πηγών πληροφορίας, να δημιουργηθούν τα απαραίτητα σύνολα δεδομένων (data sets), κατάλληλα για την εφαρμογή και εκπαίδευση των αλγορίθμων μηχανικής μάθησης, σε σχέση πάντα και με την προτεινόμενη αρχιτεκτονική (κεντρικοποιημένη ή κατανεμημένη) και σε συνάρτηση με το
είδος της υποδομής (περιβάλλων χώρος) που θα αφορούν τα μοντέλα.
Για την εξαγωγή σημασιολογικής πληροφορίας θα διερευνηθεί μια σειρά από μεθόδους μηχανικής μάθησης (π.χ. Support Vector Machines, Naïve Bayes Classifiers, Hidden Markov Models) καθώς και βαθιάς μάθησης (deep learning), με έμφαση στα Convolutional Neural Networks.


Τίτλος προγράμματος: Φωτογραμμετρική Τεκμηρίωση των Επάλξεων της Πύλης των Κανονιών στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου

Επιστημονικός υπεύθυνος: Γεωργόπουλος Ανδρέας

Έναρξη – Λήξη: 01/05/2018 – 30/04/2019

Τομέας: Α

Χρηματοδότης: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ &ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝ

Ιστοσελίδα:

Περιγραφή: Με την εφαρμογή σύγχρονων ψηφιακών φωτογραμμετρικών μεθόδων πρόκειται να τεκμηριωθεί γεωμετρικά η πύλη των κανονιών στο καστέλο της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου


Τίτλος προγράμματος: Τουρισμός με Ποδήλατο - ΤΟΠΟΣ

Επιστημονικός υπεύθυνος: Βλαστός Θάνος

Έναρξη – Λήξη: 03/06/2018 – 03/05/2021

Τομέας: Β

Χρηματοδότης: ΕΣΠΑ

Ιστοσελίδα:

Περιγραφή:  Η πρόταση έχει ως αντικείμενο να ενισχύσει τον ποδηλατικό τουρισμό μέσω της δημιουργίας α) ενός συστήματος πιστοποίησης τουριστικών επιχειρήσεων σχετικά με το κατά πόσον οι υπηρεσίες τους είναι φιλικές προς τους ποδηλάτες και β) ενός διαδραστικού διαδικτυακού εργαλείου ποδηλατικού τουρισμού για προβολή των πιστοποιημένων επιχειρήσεων. Η αξιολόγηση των επιχειρήσεων για την παροχή της πιστοποίησης σχετίζεται με την ικανότητά τους να προσφέρουν στους ποδηλάτες υπηρεσίες που έχουν ανάγκη. Ο διαδικτυακός οδηγός θα δίνει πληροφορίες για τις επιχειρήσεις που έχουν πιστοποιηθεί, για τα κυριότερα αξιοθέατα της περιοχής και πληροφορίες για το βαθμό δυσκολίας, την ασφάλεια και το τοπίο των διαδρομών που ενώνουν τις πιστοποιημένες επιχειρήσεις με τα σημεία ενδιαφέροντος, συνεπώς προσφέροντας επιπλέον προβολή γι’ αυτές.

Μέσω του έργου: α) θα χρηματοδοτηθεί έρευνα σε ένα πεδίο αιχμής με διεθνές ενδιαφέρον, β) θα δημιουργηθεί μία καινούρια υγιής επιχειρηματική δραστηριότητα (παροχή υπηρεσίας πιστοποίησης και ένταξης στον ποδηλατικό οδηγό) με πανεπιστημιακή εγκυρότητα, που αναμένεται να έχει υψηλή ζήτηση από τις τουριστικές επιχειρήσεις και που θα προσφέρει καινούριες θέσεις εργασίας, γ) θα ενισχυθεί ο ποδηλατικός τουρισμός που έχει προοπτικές στη χώρα μας λόγω του ευνοϊκού κλίματος και της ελκυστικότητας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος δ) πολλές τουριστικές επιχειρήσεις που αιτούνται να πιστοποιηθούν, θα αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες τους και θα γίνουν ελκυστικότερες και ε) θα τονωθεί η εργασιακή απασχόληση στις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στην πιστοποίηση καθώς αναμένεται να ενταχθεί στο πελατολόγιό τους η ιδιαίτερης ομάδα των ποδηλατών που οργανώνει αποδράσεις όλο το χρόνο. Εκτός από τις θετικές οικονομικές επιπτώσεις, το έργο αναμένεται να ενισχύσει τη χρήση του ποδηλάτου σε μετακινήσεις αναψυχής γενικότερα, μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της χώρας μας, και να εισάγει μία εναλλακτική μορφή τουρισμού που συμβάλλει στην επικοινωνία επισκεπτών-κατοίκων και στην πολιτιστική αλληλεπίδραση που συχνά απουσιάζει από τις συμβατικές μορφές τουρισμού. Τέλος να σημειωθεί πως η παρουσία των ποδηλατών, Ελλήνων και ξένων, στις μικρές πόλεις και χωριά της Ελλάδας, θα αποτελέσει μακροπρόθεσμα ένα καλό παράδειγμα για τους κατοίκους να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικές μετακινήσεις στην καθημερινότητά τους.


Τίτλος προγράμματος: Διερεύνηση Της Τομεακής Υδατικής Ζήτησης στη Μαλτα

Επιστημονικός υπεύθυνος: Παπαδοπούλου Μαρία

Έναρξη – Λήξη: 01/01/2019 – 31/12/2019

Τομέας: A

Χρηματοδότης: EPSILON MALTA LTD

Ιστοσελίδα:

Περιγραφή: Το έργο στοχεύει να βοηθήσει διαχειριστές νερού και λήπτες χάραξης πολιτικής για το νερό να προσδιορίσουν τις μακροπρόθεσμες τάσεις της ζήτησης ύδατος για τα νησιά της Μάλτας και να υποστηρίξουν τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό του συστήματος διαχείρισης των υδάτινων πόρων, λαμβάνοντας υπόψη τις μελλοντικές τάσεις στις δημογραφικές, κοινωνικοοικονομικές, περιβαλλοντικές και τεχνολογικές παραμέτρους, καθώς και τις αλλαγές των χρήσεων γης και του κλίματος. Η ζήτηση νερού απαιτεί σχεδιασμό και δράσεις για τη βελτιστοποίηση της σχέσης μεταξύ των υφιστάμενων αποθεμάτων και της ζήτησης νερού. Η κατανάλωση νερού απαιτεί την ανάλυση της συνολικής ζήτησης σε μια σειρά δραστηριοτήτων του πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα (π.χ. εμπορικές, κυβερνητικές). Επιπλέον, θα αναπτυχθεί ένα οικονομετρικό μοντέλο ζήτησης νερού το οποίο θα αναλύει τις τάσεις στο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, των χρήσεων γης και των εξελίξεων της τεχνολογίας. Σημαντικά στοιχεία για το μοντέλο είναι η χωροταξική εκτίμηση της ζήτησης νερού σε επίπεδο λεκάνης απορροής με βάση τα τοπικά χαρακτηριστικά και τους διαθέσιμους υδάτινους πόρους (συμβατικές / μη συμβατικές πηγές εφοδιασμού). Τέλος, θα διεξαχθεί ανάλυση ευαισθησίας του υπό ανάπτυξη μοντέλου για διάφορα σενάρια (π.χ. αύξηση του πληθυσμού, υποβάθμιση της γης που οδηγεί σε μείωση της γεωργικής παραγωγής, αύξηση τουριστικών αφίξεων κ.λπ.).


Τίτλος προγράμματος: Σύστημα πολυεπίπεδης τεκμηρίωσης θρησκευτικών Τόπων και Ιστορικών Συμπλεγμάτων (ΜΕΤΕΩΡΑ)

Επιστημονικός υπεύθυνος: Ιωαννίδης Χαράλαμπος

Έναρξη – Λήξη: 25/07/2018 – 24/07/2021

Τομέας: A

Χρηματοδότης: ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ

Ιστοσελίδα:

Περιγραφή: Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία μιας εύχρηστης ηλεκτρονικής πλατφόρμας πολλαπλών εφαρμογών, που θα υποστηρίζει ένα διαδραστικό Σύστημα Πληροφοριών για την πολυεπίπεδη τεκμηρίωση χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς. Στόχος είναι η ανάπτυξη καινοτόμων τεχνικών για τη συλλογή, επεξεργασία και απεικόνιση σε πολλαπλές διαστάσεις (nD) του χωρικού μοντέλου, και η διασύνδεσή του με κατάλληλα οργανωμένες βάσεις δεδομένων. Προτείνονται μέθοδοι για αυτοματοποίηση των τεχνικών συνδυασμού/ενιαίας συνόρθωσης χωρικών δεδομένων, που έχουν συλλεγεί από διάφορες πηγές. Στο στάδιο της επεξεργασίας η καινοτομία αφορά στην ανάπτυξη λογισμικού για δημιουργία λειτουργικού 4D μοντέλου, με 4η διάσταση την κλίμακα, δλδ ενός 3D μοντέλου με υφή του οποίου διαφοροποιείται αυτόματα η κλίμακα, απεικόνισης των λεπτομερειών του καθώς κινείται σε αυτό ο χρήστης. Στο σύστημα θα περιλαμβάνεται ως 5η διάσταση, η προσθήκη στοιχείων επαυξημένης πραγματικότητας, με απεικόνιση στο ενιαίο μοντέλο, 3D κατασκευών του παρελθόντος που δεν υπάρχουν σήμερα ή 3D σχεδίων αποκατάστασης τμημάτων των μνημείων. Η εφαρμογή θα γίνει σε τμήμα του Ιερού Χώρου  των Μετεώρων, και συγκεκριμένα στους γιγαντιαίους βράχους του Αγίου Μοδέστρου και της Αλύσεως που στην κορυφή τους έχουν μη προσβάσιμα ερείπια παλαιών Μονών.


Τίτλος προγράμματος: Γενίκευση δεδομένων για απόδοση σε Ναυτιλιακούς χάρτες

Επιστημονικός υπεύθυνος: Σκοπελίτη Ανδριανή

Έναρξη – Λήξη:

Τομέας: A

Χρηματοδότης: University of New Hampshire - Center for Coastal and Ocean Mapping 

Ιστοσελίδα:

Περιγραφή: Οι ναυτικοί χάρτες είτε έντυποι είτε σε ψηφιακή μορφή (Electronic Nautical Charts - ENC) παράγονται σε ένα εύρος κλιμάκων για να ανταποκριθούν στις διαφορετικές απαιτήσεις πλοήγησης. Για την κάλυψη του εύρους των κλιμάκων, είναι προφανές ότι είναι αναγκαία η γενίκευση των δεδομένων που συλλέγονται στο πεδίο, των οποίων το πλήθος τα εντάσει στην κατηγορία των Big Data. Αντικείμενο του προγράμματος είναι η γενίκευση  της ακτογραμμής, των βαθών και των ισοβαθών καμπυλών. Τα αποτελέσματα θα περιλαμβάνουν κανόνες και μεθόδους γενίκευσης που μπορούν να εφαρμοστούν από έναν χαρτογραφικό οργανισμό σε ένα περιβάλλον κατάλληλου λογισμικού με στόχο την παραγωγή των ηλεκτρονικών χαρτών και των εντύπων ομόλογών τους. Η ανάπτυξη των κανόνων και των μεθόδων γενίκευσης θα λαμβάνει υπόψη: α. ένα σύνολο περιορισμών που σχετίζονται με τα εγγενή χαρακτηριστικά του ναυτικού χάρτη όπως αναγνωσιμότητα, ασφάλεια, τοπολογία κ.ά., β. τις προδιαγραφές του Διεθνούς Υδρογραφικού Οργανισμού (IHO) για έντυπους ναυτικούς και ηλεκτρονικούς χάρτες και γ. τις κλίμακες χαρτογράφησης του Χαρτογραφικού Οργανισμού (εν προκειμένω της National Oceanic and Atmospheric Administration (ΝΟΑΑ)).


Τίτλος προγράμματος: Καινοτόμο εργαλείο ανάληψης της "εμπειρίας πελάτη"

Επιστημονικός υπεύθυνος: Δουλάμης Νικόλαος

Έναρξη – Λήξη: 07/09/2018 – 30/07/2020

Τομέας: A

Χρηματοδότης: E.E.

Ιστοσελίδα:

Περιγραφή: Η «εμπειρία πελάτη» είναι μία στρατηγική́ διαφοροποίησης για πληθώρα τομέων της αγοράς από τις τηλεπικοινωνίες, τις τράπεζες και οι υπηρεσίες μέσω διαδικτύου ως τα ξενοδοχεία και τα καταστήματα λιανικής.  Οι μεγάλες εταιρίες υιοθετούν προγράμματα «εμπειρίας πελάτη» με μεταρρυθμιστικό χαρακτήρα για περιοχές όπως τα προϊόντα, η τηλεφωνική εξυπηρέτηση, τα καταστήματα, οι ιστοσελίδες της εταιρίας, κλπ.   δείκτης Net Promoter Score (NPS) κα η μέθοδος της «φωνής του πελάτη» χρησιμοποιούνται πλέον εκτενώς για να καταλάβουν την οπτική γωνία και τον βαθμό ικανοποίησης του πελάτη. Η έρευνα στον τομέα αυτό δείχνει την ισχυρή σχέση μεταξύ του δείκτη NPS και της αφοσίωσης του πελάτη (loyalty) ή την τάση του να δαπανά περισσότερο σε προϊόντα της εταιρίας. Η ανάλυση των δεικτών που αφορούν την «εμπειρία πελάτη» έχουν επίσης εξελιχθεί, όμως υπάρχουν ακόμη κενά όπως ο τρόπος που μπορεί να συνδεθεί η στρατηγική της εταιρίας με το στόχο για το δείκτη NPS ή κατά πόσον ένα συγκεκριμένο πλάνο ενεργειών μπορεί να οδηγήσει στην επίτευξη του στόχου για το δείκτη NPS. Στην πράξη εφαρμόζονται προσεγγιστικές μέθοδοι που εστιάζουν σε ενέργειες με ισχυρή επίδραση στην πελατειακή βάση καθώς και στους παράγοντες που προκαλούν ισχυρή δυσαρέσκεια.
Το έργο CxPress προτείνει την ανάπτυξη ενός εργαλείου ανάλυσης δεδομένων «εμπειρίας πελάτη» το οποίο στηρίζεται σε μία καινοτόμο μέθοδο (που έχει επιβεβαιωθεί με πραγματικά δεδομένα από την Vodafone Ελλάδας) η οποία αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο οι πελάτες βαθμολογούν το δείκτη NPS σε σχέση με το βαθμό ικανοποίησης που έχουν για επιμέρους περιοχές εμπειρίας (προϊόν, σημεία εξυπηρέτησης, λογαριασμός, κλπ.) καθώς και με το συναισθηματικό αποτύπωμα της εμπειρίας πελάτη. Το έργο CxPress θα υποστηρίξει τα ακόλουθα σενάρια εφαρμογής: (α) Σχεδιασμός στρατηγικής «εμπειρίας πελάτη» με στόχους σε περιοχές βελτίωσης και διαφοροποίησης σε σχέση με τον ανταγωνισμό, (β) προτεραιοποίηση πλάνου ενεργειών και επιβεβαίωση ότι το πλάνο μπορεί να επιτύχει τους στρατηγικούς στόχους και (γ) ο ταχύς και αποτελεσματικός εντοπισμός θεμάτων που προκαλούν τη δυσαρέσκεια του πελάτη.
Η αγορά που απευθύνεται το CxPress είναι εκτενής τόσο εντός όσο και εκτός Ευρώπης. Από την άποψη αυτή η στρατηγική για την εμπορική προώθηση του εργαλείου θα γίνει με βάση ένα επιχειρηματικό πλάνο που θα προβλέπει σταδιακή επέκταση τόσο σε νέους τομείς της αγοράς όσο και με γεωγραφική επέκταση σε διεθνείς αγορές.  ι εταιρείες που συμμετέχουν στο έργο τόσο με τις δικούς τους ερευνητικούς πόρους όσο και με την πολύτιμη τεχνογνωσία της ομάδας του πολυτεχνείου που συμμετέχει στο έργο έχουν τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν την εμπορική ευκαιρία του CxPress και να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους τόσο στον Ελληνικό όσο και στο διεθνή χώρο με ένα προϊόν υψηλής διαφοροποίησης.


Τίτλος προγράμματος: Παρακολούθηση παραμορφώσεων εδάφους σε ορυχεία με τη χρήση διαφορικής συμβολομετρίας

Επιστημονικός υπεύθυνος: Καραθανάση Βασιλεία

Έναρξη – Λήξη: 12/09/2018 – 20/01/2019

Τομέας: A

Χρηματοδότης: ΓΓΕΤ/ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ

Ιστοσελίδα:

Περιγραφή: Οι δραστηριότητες εκσκαφής προκαλούν μετακίνηση / παραμόρφωση εδάφους στις περιοχές εξόρυξης και κοντά σε αυτές. Η παραμόρφωση του εδάφους μπορεί να συμβεί ως μια μορφή καθίζησης, ανύψωσης ή ακόμα και κατολίσθησης μέσα και γύρω από τις περιοχές των ορυχείων. Οι μεγάλοι ρυθμοί παραμόρφωσης εδάφους μπορούν να προκαλέσουν καταστροφές στο ανθρώπινο και στο φυσικό περιβάλλον. Στην παρούσα φάση, κυρίως επίγεια τοπογραφικά και γεωτεχνικά όργανα χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της παραμόρφωσης της γης. Οι σημαντικότεροι περιοριστικοί παράγοντες της χρήσης του αναφερόμενου εξοπλισμού είναι το μεγάλο κόστος και η περιορισμένη χωρική έκταση των μετρήσεων. H διαφορική συμβολομετρία  αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο κατά την τελευταία δεκαετία για την εκτίμηση της χρονικής και χωρικής παραμόρφωσης επιφάνειας. Ο κύριος στόχος του έργου είναι η δημιουργία χάρτη παραμόρφωσης εδάφους για όλη την ευρύτερη περιοχή ορυχείων χρησιμοποιώντας τεχνικές διαφορικής συμβολομετρίας σε χρονοσειρές ραντάρ απεικονίσεων. Ο χάρτης παραμόρφωσης θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί περαιτέρω στη μοντελοποίηση των κινδύνων και στην υποστήριξη της λήψης αποφάσεων από τις αρμόδιες αρχές.


Τίτλος προγράμματος: Υποστηρικτικές εργασίες στα πλαίσια του έργου "HELPOS-Ελληνικό Σύστημα Παρατήρησης Λιθόσφαιρας "

Επιστημονικός υπεύθυνος: Παραδείσης  Δημήτριος

Έναρξη – Λήξη: 01/10/2018 – 31/12/2019

Τομέας: A

Χρηματοδότης: E.M.Π.

Ιστοσελίδα:

Περιγραφή: Στα πλαίσια του έργου  "HELPOS-Hellenic Plate Observing System" το εργαστήριο Ανώτερης Γεωδαισίας διατηρεί 14 μόνιμους σταθμούς παρακολούθησης τεκτονικών μετατοπίσεων με δέκτες GPS.  Συμβατική υποχρέωση του εργαστηρίου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος αποτελεί η μεταφορά των δεδομένων των δεκτών σε server του εργαστηρίου σε σχεδόν πραγματικό χρόνο. Για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός είναι απαραίτητη η τηλεπικοινωνιακή διασύνδεση των σταθμών αυτών με το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας μέσω GPRS router.Μέσω της διασύνδεσης αυτής θα είναι εφικτή η αμφίδρομη επικοινωνία με τον κάθε δέκτη ώστε να είναι δυνατός εκτός της μεταφοράς δεδομένων και ο χειρισμός του εξ αποστάσεως.


Τίτλος προγράμματος: BENEFFICE - energy Behaviour Change driven by plug-and-play-and-forget ICT and Business Models focusing on complementary currency for ENergy EFFICiEncy for the Wider Population

Επιστημονικός υπεύθυνος: Δουλάμης Νικόλαος

Έναρξη – Λήξη: 01/11/2017 – 01/11/2020

Τομέας: Α

Χρηματοδότης: Ε.Ε.

Ιστοσελίδα: http://www.beneffice.eu/

Περιγραφή: Το έργο αποσκοπεί στον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας, αξιοποιώντας χαμηλούς κόστους αισθητήρες, μοντέλα ανάλυσης της κατανάλωσης και ανταποδοτικές ενέργειες για την παρακίνηση των χρηστών.