Αντικείμενο Τομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού

Ο Τομέας Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού θεραπεύει ένα φάσμα αντικειμένων, τα οποία εντάσσονται στις παρακάτω περιοχές κύριας εμβάθυνσης:

1. Χωροταξία & Περιφερειακή Ανάπτυξη
2. Πολεοδομικός Σχεδιασμός
3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός & Επιπτώσεις
4. Ανάλυση Χώρου & Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Οι περιοχές εμβάθυνσης εξειδικεύονται περαιτέρω στα παρακάτω αντικείμενα:

1. Περιοχή Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Η περιοχή αυτή εμβάθυνσης εστιάζει το ενδιαφέρον της στο σχεδιασμό των κατάλληλων παρεμβάσεων στο χώρο για την αντιμετώπιση χωροταξικών και αναπτυξιακών προβλημάτων της κοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό, εμβαθύνει σε ζητήματα του σχεδιασμού του χώρου, παρέχοντας στους σπουδαστές της ΣΑΤΜ το θεωρητικό και το μεθοδολογικό υπόβαθρο, που θα τους δώσει τη δυνατότητα της αυτόνομης εκπόνησης χωροταξικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων και σχεδίων.

Η συγκεκριμένη περιοχή περιλαμβάνει σειρά μαθημάτων που στηρίζουν το θεωρητικό και μεθοδολογικό υπόβαθρο των σπουδαστών, όπως Χωροταξία, Χωροταξική Πολιτική και Περιφερειακή Ανάπτυξη, Αξιολόγηση στο Σχεδιασμό του Χώρου, Οικονομική Γεωγραφία, Θεωρία και Μέθοδοι Συμμετοχικού Σχεδιασμού και Μέθοδοι και Εφαρμογές Χωροταξικού Σχεδιασμού.

2. Πολεοδομικός Σχεδιασμός

Η περιοχή αυτή εμβάθυνσης εστιάζει το ενδιαφέρον της στη μελέτη και επίλυση των προβλημάτων σε αστικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, παρέχει τη θεωρητική γνώση και τα μεθοδολογικά εργαλεία που απαιτούνται για την αντιμετώπιση προβλημάτων του δομημένου, αστικού και οικιστικού περιβάλλοντος.

Περιλαμβάνει σειρά μαθημάτων που στηρίζουν το γνωστικό υπόβαθρο των σπουδαστών για τη μελέτη των προβλημάτων του αστικού χώρου, όπως Εισαγωγή στην Πολεοδομία & Οικιστικά Δίκτυα, Αστική Γεωγραφία, Πολεοδομία, Γεωγραφία των Μεταφορών και Μέθοδοι & Εφαρμογές Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός & Επιπτώσεις

Η περιοχή αυτή εμβάθυνσης έχει σαν αντικείμενο τη διαχείριση των επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον από έργα και σχέδια. Στο πλαίσιο αυτό, παρέχει το γνωστικό υπόβαθρο που απαιτείται για τη μελέτη των επιπτώσεων από την ανθρώπινη δραστηριότητα στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.

Για το σκοπό αυτό, η εμβάθυνση περιλαμβάνει σειρά μαθημάτων που στηρίζουν το γνωστικό υπόβαθρο για τη μελέτη των φυσικών μεταβλητών, τη διαχείριση των φυσικών πόρων, καθώς και τη μελέτη των επιπτώσεων από την εφαρμογή σχεδίων και προγραμμάτων. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει τα μαθήματα Φυσική Γεωγραφία & Περιβάλλον, Εφαρμογές στη Διαχείριση Φυσικών Πόρων, Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός.

4. Ανάλυση Χώρου & Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Η συγκεκριμένη περιοχή εμβάθυνσης έχει ως αντικείμενο την ανάλυση, επεξεργασία και απόδοση ποσοτικών και ποιοτικών μεγεθών του γεωγραφικού χώρου, των σχέσεων αλληλεξάρτησης και των διαδικασιών αλλαγής τους, που αποβλέπουν στη διερεύνηση προβλημάτων του περιφερειακού σχεδιασμού.